Sentència del Tribunal Constitucional anul·la la norma per calcular la pensió del treball a temps parcial

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarat nul·la la desigualtat que existeix a l’hora de calcular la pensió de jubilació en el treball a temps parcial, al considerar-lo discriminatori.

 • La sentència reconeix als treballadors a temps parcial el dret a que un dia treballat sigui igual a un dia de cotització a la Seguretat Social, com passa amb els treballadors a temps complet; aquest dret és independent de les hores treballades en aquest dia. Per tant, la sentència suprimeix el coeficient que s’utilitzava per mesurar el temps de contribució.

 • El precedent d’aquesta sentència és una recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 9 de maig; entre altres coses, considera que l’aplicació, addicional, d’un coeficient de parcialitat relatiu al treball a temps parcial va més enllà del que és necessari per calcular la pensió amb el temps cotitzat. Per tant, representa, per al grup dels treballadors que van prestar els seus serveis a temps parcial reduït, és a dir, per sota de dos terços d’un treball a temps complet comparable, una reducció de l’import de la pensió de jubilació superior a la que resultaria únicament tenir en consideració la seva jornada de treball.

 • La sentència del Tribunal Constitucional no tindrà efectes retroactius i per tant no afecta als qui ja estan cobrant una pensió de treballadors a temps parcial ni als que ja tenen reconegut el dret i començaran a cobrar-la pròximament. Tampoc als que van treballar dos terços de la jornada, perquè amb el coeficient, ja tenen reconegut el dia complet de cotització ni als que cobren pensions per sota de la renda mínima de la Seguretat social, perquè ja tenen el complement.

 • La Seguretat Social ja ha anunciat que modificarà els seus sistemes informàtics per a començar a pagar les pensions als jubilats del temps parcial que es donin d’alta.

Registre de la jornada diària dels treballadors

En la Newsletter anterior els informàvem de la modificació de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors i de l’establiment d’una nova obligació empresarial: el deure empresarial de garantir el registre de la jornada diària.

Per tal de facilitar el compliment d’aquesta obligació, el Ministeri de Treball ha elaborat una Guia sobre el Registre de la jornada; per la seva part, la Inspecció de Treball ha elaborat un Criteri tècnic sobre l’actuació de la Inspecció de Treball en aquesta matèria.

A continuació, els destaquem els principals aspectes que desenvolupa el criteri tècnic que ha de guiar l’actuació de la Inspecció en aquest àmbit:

 • La gestió del registre és una obligació de resultat que suposa la necessitat que existeixi obligatòriament un registre i és exigible en qualsevol cas.

 • L’objecte del registre és la jornada de treball realitzada diàriament i no s’exigeix expressament el registre de les interrupcions o pauses que no tinguin el caràcter de temps efectiu de treball; no obstant, si el registre no recull una visió adequada i completa del temps de treball, podria presumir-se que tot el temps registrat és temps de treball efectiu.

 • No s’exigeix una forma específica de registre; s’admeten sistemes electrònics, telemàtics o manuals sempre que es tracti d’un sistema objectiu, que garanteixi la fiabilitat, la veracitat i la no alteració a posteriori.

 • La norma exigeix la conservació d’aquest registre diari durant 4 anys i el criteri admet qualsevol mitjà de conservació sempre que estigui documentat (així, s’admet l’escaneig dels documents quan el registre sigui manual). La Inspecció podrà requerir la impressió dels registres, la seva descàrrega o el seu subministrament en suport informàtic i en format llegible i tractable.

 • El registre ha de ser accessible en qualsevol moment per a la Inspecció de Treball i la Seguretat Social, per als treballadors o els seus representants. Per això s’exigeix que hagi d’estar i romandre físicament al centre de treball o ser accessible des d’aquest de manera immediata. Això no implica l’obligació del lliurament d’una còpia del registre als treballadors o als seus representants.

 • Es mantenen les obligacions de registre específiques existents en matèria de treball a temps parcial (totalització mensual i lliurament de còpia al treballador del resum d’hores ordinàries i complementàries) i d’hores extraordinàries (totalització del període fixat pel pagament de les retribucions i lliurament de resum al treballador).

 • La transgressió de les obligacions en matèria de registre de jornada és tipificada com a infracció greu per la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social (multa, en el seu grau mínim, de 626 a 1.250 euros; en el seu grau mitjà, de 1.251 a 3.125 euros; i en el seu grau màxim, de 3.126 a 6.250 euros).

Imprimir en PDF