S’aprova la llei que garanteix el poder adquisitiu de les pensions

En el BOE de 29/12/2021 es publica la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, primera part de la reforma de pensions acordada entre el Govern i els agents socials després de la seva recent aprovació per les Corts Generals.

Amb aquesta Llei, que entra en vigor l’1 de gener del 2022, pretén la garantia del manteniment del poder adquisitiu de les pensions a través d’un criteri de revaloració vinculat a l’evolució de la inflació.

A continuació us fem un resum de les mesures i canvis mes destacats:

Revaloració de les pensions

 • Es deroga l’índex de revaloració i s’estableix la recuperació de la garantia del poder adquisitiu a través d’una actualització de les pensions en funció de la inflació de l’exercici anterior.
 • La revaloració al començament de cada any es farà d’acord amb la inflació mitjana registrada l’exercici anterior, amb la garantia que en el cas d’inflació negativa les pensions no patiran cap reducció.
 • Cada cinc anys s’avaluaran els efectes de la revaloració anual, i si escau, es realitzarà una proposta d’actuació.

Accés a la pensió de jubilació

1. Jubilació anticipada voluntària

 • Es revisen els coeficients reductors aplicables, per tal de promoure la jubilació a edats més properes a l’edat legal de jubilació i afavorir les carreres de cotització més llargues.
 • Els coeficients reductors corresponents a aquesta modalitat de pensió s’aplicaran de manera progressiva a partir de 2024, durant un període transitori de 10 anys.
 • S’admet l’aplicació dels coeficients reductors corresponents a la jubilació per causa no imputable al treballador en cas de percepció del subsidi de desocupació amb una antelació d’almenys tres mesos.
 • Seguiran essent aplicables les regles d’accés a la modalitat de jubilació anticipada per voluntat de l’interessat prèvies sempre que l’extinció del contracte de treball que dona dret a l’accés a aquesta modalitat de jubilació anticipada compleixi alguna de les condicions següents:
  • a) Que l’extinció s’hagi produït abans de l’1 de gener de 2022, sempre que amb posterioritat a aquesta data la persona no torni a quedar inclosa, per un període superior a 12 mesos, en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social .
  • b) Que l’extinció es produeixi després d’aquesta data com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o en virtut de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa o decisions adoptades en procediments concursals, que siguin aprovats abans de l’1 de gener del 2022.

No obstant això, per al reconeixement del dret a pensió de les persones a què es refereixen les lletres a) i b) anteriors, l’entitat gestora aplicarà la legislació que estigui vigent a la data del fet causant, quan resulti més favorable a aquestes persones.

2. Jubilació anticipada involuntària

 • A les causes d’extinció contractual de l’art. 207.1 LGSS, s’afegeixen la resta de causes extintives per raons objectives, així com la resolució voluntària per part del treballador, en els supòsits previstos als arts. 40.1, 41.3, 49.1m) i 50 ET.
 • El coeficient aplicable sobre la pensió es determina per mes d’avançament de la jubilació i no per trimestre.
 • En els dos anys immediatament anteriors a l’edat de jubilació ordinària, s’apliquen els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària, en els supòsits en què el nou coeficient sigui més favorable que el vigent fins ara.
 • Es rebaixa el coeficient reductor corresponent a cadascun dels sis mesos previs a l’edat de jubilació ordinària, respecte dels establerts per al cas de jubilació voluntària.

3. Jubilació demorada

Entre altres mesures, se substitueix l’incentiu únic establert fins ara per la possibilitat que l’interessat pugui optar entre l’obtenció d’un percentatge addicional del 4 per cent per cada any complet de treball efectiu que acrediti amb posterioritat al compliment de l’edat de jubilació

4. Jubilació activa

S’exigeix com a condició per accedir a aquesta modalitat de jubilació el transcurs d’almenys un any des del compliment de l’edat ordinària de jubilació.

5. Jubilació forçosa

Es prohibeixen les clàusules convencionals que prevegin la jubilació forçosa del treballador a una edat inferior als seixanta-vuit anys.

Mesures per preservar l’equilibri i l’equitat entre generacions

Es deroga el factor de sostenibilitat introduït per la Llei 23/2013, de 23 de desembre, i se substitueix per un nou mecanisme d’equitat intergeneracional, fixant una cotització addicional finalista del 0,6% per un període de 10 anys que nodrirà el Fons de Reserva de la Seguretat Social.

Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2022