Reial Decret-llei 8/2020 mesures urgents extraordinàries COVID-19: Mesures tributàries

En el BOE d’avui dia 18 de març de 2020 s’ha publicat el Reial Decret-llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.; norma que ha entrat en vigor, amb caràcter general, des de la seva publicació. De totes les mesures aprovades a continuació destaquem les principals que afecten a l’àmbit tributari.

Suspensió terminis pagament deutes tributaris que es trobin en període de pagament

A quins deutes afecta? Tan sols afecta als deutes que resultin de liquidacions practicades per l’Administració, ja es trobin bé en període voluntari de pagament o bé en període executiu.

També afecta als terminis i fraccions acordades en ajornaments i fraccionament ja concedits per l’Administració Tributària, així com als terminis de subhastes i adjudicacions de béns.

Per tant, és una mesura que no afecta a les autoliquidacions presentades pel propi contribuent (per exemple, les autoliquidacions trimestrals a presentar el proper mes d’abril).

En què consisteix la mesura? Els terminis de pagament  afectats per la mesura  s’amplien fins el 30 d’abril de 2020.

En relació als deutes d’idèntica naturalesa que els exposats que es notifiquin a partir de la data d’entrada en vigor, s’entendran estesos fins el 20 de maig de 2020, excepte que el termini concedit sigui més gran.

Suspensió terminis procediments tributaris

S’entenen també automàticament ampliats fins el 30 d’abril de 2020 els terminis pels següents tràmits:

-Atendre requeriments.

-Diligències de constrenyiment.

-Sol·licituds d’informació amb transcendència tributària.

-Al·legacions, amb caràcter general, davant de qualsevol tràmit d’obertura o d’audiència.

Aquests tràmits es refereixen a qualsevol procediment d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, de devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació, sempre i quan, no hagin conclòs a data d’entrada en vigor

A més, també es paralitzarà fins la reiterada data l’execució de garanties sobre béns immobles en qualsevol procediment administratiu de constrenyiment.

En relació a tots aquests tràmits, igualment s’entendran estesos fins el 20 de maig de 2020 en cas que es notifiquin a partir de l’entrada en vigor de la mesura.

La norma preveu que si el contribuent, tot i l’ampliació de terminis aprovada, atén el requeriment, la sol·licitud d’informació o presenta al·legacions, lògicament, es considerarà vàlidament realitzat el tràmit.

Especialitat normativa duanera

Les mesures d’extensió de terminis dels tràmits s’aprova sense perjudici de les especialitats que preveu la normativa duanera en matèria de terminis per formular al·legacions i atendre requeriments.

Termini per impugnar en via administrativa

El termini per interposar recurs de reposició o reclamació econòmic-administrativa  s’entén que no s’inicia en el període comprés entre l’entrada en vigor de la norma i el proper 30 d’abril; iniciant-se un cop conclogui l’esmentat període o, en el seu cas, quan s’entengui produïda la notificació si és posterior a aquell moment.

Suspensió còmput durada procediments tributaris

El període comprés entre l’entrada en vigor de la norma i el 30 d’abril de 2020 no computarà als efectes de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’AEAT, tot i que aquesta podrà impulsar, ordenar i realitzar tràmits imprescindibles. Els mateixos efectes apliquen als procediments iniciats d’ofici.

Com a mesura complementària a aquesta, es preveu que el període referit en el paràgraf anterior no computa ni als efectes de la prescripció ni als efectes de la caducitat.

Efecte en la prescripció en el recurs de reposició i reclamacions econòmic-administratives

Des de l’entrada en vigor de la norma fins el 30 d’abril s’entendran notificades les resolucions que posin fi als recursos de reposició o a les reclamacions econòmic-administratives tan sols acreditant l’Administració un únic intent de notificació de la resolució.

Imprimir en PDF