Regulació del treball a distància, RD-Llei 28/2020, de 22 de setembre

Al BOE del dia 23/09/2020 s’ha publicat el Reial Decret Llei que regula el treball a distància, resultat de l’acord entre el govern i els agents socials (patronals i sindicats); el seu contingut entrarà en vigor el 13 d’octubre de 2020.

Com es detallarà de forma resumida en la present nota, la nova regulació imposa deures, drets i obligacions per la prestació de treball a distància, entre les que destaquen la subscripció d’acord escrit entre empresa i treballador i compensació de despeses.

TREBALL A DISTÀNCIA EXISTENT AMB CARÀCTER PREVI

Per aquelles empreses que ja apliquessin la modalitat de treball a distància prèviament a l’entrada en vigor del RDL 28/2020, i de forma desvinculada a la situació de pandèmia del COVID19, podran continuar aplicant la regulació prevista en els acords o convenis col·lectius fins que aquests perdin vigència.

Si aquesta no està prevista, l’aplicació del RDL es produirà a partir del dia 23/09/2021, transcorregut un any des de la seva publicació al cap d’un any, llevat que les parts pactin la seva pròrroga fins un màxim de tres anys (23/09/2023).

Després d’aquests terminis, disposaran de tres mesos per formalitzar l’acord de treball a distància.

TREBALL A DISTÀNCIA COM A MESURA DE CONTENCIÓ DE LA COVID-19

A les situacions de treball a distància implantades com a mesures de contenció sanitària de la COVID-19 els hi seguirà essent d’aplicació la normativa anterior; no obstant, les empreses estan obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que resulti necessari.

La compensació de despeses es realitzarà segons s’acordi en negociació col·lectiva, si fos el cas.

DISPOSICIONS GENERALS, DRETS I OBLIGACIONS

1. Àmbit d’aplicació: quan es presti, en un període de referència de 3 mesos, un mínim d’un 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.

2. Definicions: es considera treball a distància aquella forma d’organitzar el treball o de realitzar l’activitat laboral conforma a la qual aquesta es presta al domicili de la persona treballadora o en el lloc escollit per aquesta durant tota o part de la seva jornada laboral. Serà teletreball aquell treball a distància que es porta a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.

3. Limitacions: en cas de menors, contractes de formació, pràctiques o aprenentatge, el 50% del treball ha de ser presencial.

4. Principis: les persones que desenvolupen treball a distància tenen els mateixos drets que haguessin ostentat en cas de portar a terme treball presencial, es prohibeix qualsevol tipus de discriminació i es garanteix la mateixa retribució per aquestes persones treballadores. També tindran els mateixos drets en matèria de conciliació i corresponsabilitat, incloent el dret d’adaptació de la jornada.

5. Drets de les persones treballadores a distància:

-Dret a la intimitat i a la protecció de dades, l’empresa no pot exigir la instal·lació de programes o aplicacions als dispositius dels treballadors ni la utilització d’aquest equips.

-Dret a la desconnexió digital fora del seu horari de treball i d’acord amb la legislació vigent.

-Dret a la dotació suficient i manteniment de mitjans, equips i eines.

-Dret a l’abonament i compensació de despeses relacionades amb equips, eines i mitjans vinculats a la seva activitat laboral; els acords o Convenis col·lectius podran establir els mecanismes de compensació.

-Dret a l’horari flexible en els termes que estableix l’acord i dret al registre horari adequat.

-Dret a la prevenció de riscos laborals, aplicant la normativa preventiva al treball a distància, l’avaluació i prevenció de riscos laborals s’hauran de modificar tenint en compte aquesta modalitat de treball.

6. Facultat de direcció i control empresarial en el treball a distància: el treballador a distància està obligat a seguir les instruccions de l’empresa en matèria de protecció de dades i de seguretat de la informació. També haurà de seguir les instruccions i condicions d’us dels equips informàtics. L’empresa podrà adoptar les mesures que consideri oportunes de vigilància i control per verificar que la persona treballadora compleix amb les seves obligacions i deures laborals, incloent la utilització de mitjans telemàtics.

ACORD PEL TREBALL A DISTÀNCIA

-El treball a distància sempre serà voluntari per la persona treballadora i per l’ocupador, requerirà la signatura de l’acord de treball a distància; no podrà ser imposat per la via de l’article 41ET.

Obligacions formals: s’haurà de formalitzar per escrit i es podrà incorpora al contracte o en un moment posterior, però en qualsevol cas abans d’iniciar la prestació de treball a distància. L’empresa entregarà copia de tots els acords de treball a distància als representants dels treballadors, que els han de signar, en un termini no superior a 10 dies després de la seva formalització.

No seran causes per l’extinció de la relació laboral: la negativa de la persona treballadora a treballar a distància, l’exercici per part de la persona treballadora del seu dret a la reversibilitat al treball presencial, les dificultats per portar a terme el treball a distància que estiguin relacionats exclusivament amb el canvi d’una prestació presencial a una altra a distància.

Reversibilitat: ambdues parts podran decidir revertir el treball a distància i tornar a la modalitat presencial.

Contingut mínim de l’acord: –Inventari dels mitjans, equips i eines pel desenvolupament del treball a distància, vida útil i renovació.

Despeses: Les que suposa per la persona que realitza el treball a distància i la compensació obligatòria que ha d’abonar l’empresa, establint també el moment i la forma per portar a terme l’esmentat abonament.

Horari de treball i regles de disponibilitat. –Percentatge de treball a distància i de treball presencial.

Lloc de prestació de serveis: del centre de treball presencial i del lloc on es presten els serveis a distància.

Reversibilitat: cal establir períodes de preavís per exercir el dret de les dues parts a revertir el treball a distància i tornar al treball presencial. –Dificultats tècniques: procediment a seguir en cas que aquesta modalitat de treball generi problemes tècnics que impedeixin que es dugui a terme.

Protecció de dades: l’empresa amb la participació dels representants dels treballadors han d’especificar quines mesures de protecció de dades apliquen respecte al treball a distància. Control: Els mecanismes adequats pel control empresarial dels treballadors a distància.

Durada: s’ha d’establir quina durada té l’acord de treball a distància.

Modificació: s’ha de pactar per escrit prèviament a la seva aplicació. Les persones que realitzen treball a distància durant tota la jornada i des de l’inici de la relació laboral tindran prioritat per ocupar llocs de treball que siguin presencials total o parcialment.

ALTRES MESURES APLICABLES A PARTIR DEL 23/09/2020

-Pròrroga de la vigència de l’article 6 del Reial Decret-llei 8/2020, en el qual es regula el Pla ME CUIDA i que seguirà vigent fins a 31 de gener de 2021; aquest pla garanteix el dret de les persones treballadores a adaptar i/o reduir el seu horari laboral en situacions familiars excepcionals generades per COVID-19. (Disposició addicional tercera).

-Consideració com a contingència professional derivada d’accident de treball a les malalties que pateixi el personal sanitari derivades del COVID-19 (Disposició addicional quarta).

Consideració de situació assimilada a l’accident de treball exclusivament per la prestació econòmica d’IT els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores a causa de COVID-19; també s’aplica en cas de treballadors confinats als seus municipis, que s’hagin de desplaçar per treballar en un altre municipi i que no realitzin activitats essencials (Disposició final desena).

Imprimir en PDF