Reforma de l’Impost sobre Succesions a Catalunya: Increment de la tributació

El Parlament de Catalunya ha aprovat, a través de la Llei d’acompanyament dels Pressupostos per 2020, l’anunciada reforma de l’Impost sobre Successions.

Les modificacions introduïdes resulten d’aplicació ja a partir del passat dia 1 de maig.

Com era d’esperar, aquesta reforma suposa un notable increment en la tributació que les herències han de suportar a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Entre les modificacions aprovades destaquem, per la seva importància, les següents:

Es recuperen els coeficients multiplicadors per familiars propers

A partir d’ara, tornen a resultar d’aplicació els coeficients multiplicadors per patrimoni preexistent per aquells familiars més propers: Descendents, cònjuges i ascendents. En aquests casos, els beneficiaris de l’herència que siguin titulars d’un patrimoni previ superior a 500.000 euros, veuran com l’import a pagar per l’herència rebuda es pot incrementar entre un 10% i un 20%.

Reducció de la bonificació per familiars propers

Aquesta mesura afectarà a aquells familiars que siguin (i) descendents de 21 anys o més o bé (i) ascendents, En aquests casos veuran reduïda considerablement la bonificació de la que gaudien fins ara. Per exemple, per a aquelles herències més modestes la bonificació actual que  era del 99% de la quota (per tant, tan sols es tributava efectivament per un 1% d’aquella) passa a ser només del 60%. I, en l’altre extrem, per a trams superiors a 3 milions d’euros,  fins ara es gaudia d’una bonificació de la quota del 20%; bonificació que ara desapareix.

Incompatibilitat entre la bonificació i la reducció per empresa familiar

Amb l’anterior redacció de la norma, quan un contribuent aplicava el benefici  que es coneix com a reducció de l’empresa familiar (95% de reducció sobre el valor d’un negoci o de les accions o participacions d’una empresa familiar) gaudia, a la vegada, de la bonificació general pel fet de ser descendent o ascendent del causant. És cert que aquesta bonificació per a familiars propers era menor en aquest cas  que si no s’hagués aplicat la reducció de l’empresa familiar, però, tot i així, ambdós beneficis fiscals resultaven compatibles.

Doncs bé, amb l’entrada en vigor de la reforma, resulta que necessàriament s’ha d’optar per un o l’altre benefici, deixant de ser d’aplicació simultània.

Evidentment, això suposa, depenent el cas, un important increment de la tributació.

Exemple: Impacte de la reforma

Amb caràcter merament il·lustratiu del que aquesta reforma pot suposar veiem aquest exemple:

Herència formada per:

  • Immoble (no habitatge habitual del causant) amb un valor de 300.000 euros.
  • Dipòsits i fons d’inversió per valor de 700.000 euros.

Els hereus són els 2 fills del causant que reben el 50% del patrimoni a parts iguals cadascun d’ells i:

-Tenen 21 o més anys i

-cadascun d’ells posseeix un patrimoni preexistent inferior a  500.000 euros.

 

La comparativa entre l’Impost sobre Successions a pagar abans o després de la reforma aprovada és la següent:

Comparativa Impost Successions a pagar abans o després de la reforma aprovada

Com es pot observar en aquest senzill exemple, la reforma de l’Impost sobre Successions suposa un increment considerable de la tributació en comparació amb la normativa anterior. En conseqüència, resultarà ara encara més necessari revisar la planificació d’una eventual successió del patrimoni familiar mirant de reduir al màxim el cost fiscal que aquesta pot suposar per els beneficiaris.

Imprimir en PDF