Reforç i consolidació de mesures socials en defensa de la ocupació

El BOE de 27/01/2021 publica el Reial Decret-Llei 2/2021, de 26 de gener, que prorroga els ERTO des de l’1 de febrer fins al 31 de maig en condicions similars a les existents fins ara, a continuació us adjuntem un resum dels principals aspectes laborals recollits a la norma.  

Pròrroga dels ERTO fins a 31 de maig

I. ERTO per força major vigents

Sectors d’activitat amb taxa elevada de cobertura per ERTO i taxa reduïda de recuperació d’activitat

Podran accedir a les exoneracions previstes en la disposició addicional primera aquelles empreses que, tenint un dels CNAE contemplats en la llista de l’annex primer del RD-L 2/2021, es trobin en algun d’aquests supòsits:

  • Empreses que tinguin vigent, un expedient de “Força Major COVID de març”, en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020.
  • Empreses que siguin integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses indicades anteriorment i que se’ls hagi prorrogat automàticament l’ERTO de Força Major COVID de març (art. 22 RD-L 8/2020) o transitin cap a un ETOP COVID.

Exoneracions de quota empresarial de Seguretat Social:

  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb menys de 50 persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 85% durant els mesos de febrer a maig de 2021.
  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb 50 o més persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 75% durant els mesos de febrer a maig de 2021.

II. ERTO per impediment i limitació

Es prorroga per empreses que els estiguessin aplicant i s’estableix la possibilitat de sol·licitar-ne de nous a partir de l’1 de febrer de 2021.

Exoneracions de quota empresarial de Seguretat Social.

a) ERTO de força major per impediment d’activitat autoritzats en virtut de l’article 2.1 del RD-L 30/2020

  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb menys de 50 persones treballadores, es podran exonerar el 100% de la quota empresarial de seguretat social pel període de tancament i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.
  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb 50 o més persones treballadores, es podran exonerar el 90% de la quota empresarial de seguretat social pel període de tancament i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.

b) ERTO de força major per limitació de l’activitat autoritzats en virtut de l’article 2.2 del RD-L 30/2020 i RD-L 2/202

  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb menys de 50 persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament i durant els mesos de febrer a, com  màxim, maig de 2021.
  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb 50 o més persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament i durant els mesos de febrer a, com a màxim, maig de 2021.

En cada moment, i atenent a la naturalesa de la causa de força major (limitativa o impeditiva), s’hauran d’aplicar els percentatges d’exoneració corresponents i l’empresa, en el cas que la causa es vegi modificada, haurà de comunicar-ho a la Tresoreria General de Seguretat Social mitjançant declaració responsable.

III. Altres mesures

Pròrroga de la prohibició d’acomiadar

L’accés i aplicació efectiva d’exoneracions en quota empresarial de seguretat social, en virtut dels ERTO abans exposats, comportarà la renovació del període de manteniment de l’ocupació per un nou termini de 6 mesos que s’acumularà al temps pendent d’anteriors compromisos de manteniment de l’ocupació.

Prohibició de realització d’hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions

Durant la vigència d’expedients de regulació temporal d’ocupació no es podran realitzar hores extraordinàries, noves contractacions ni externalitzacions si no és que cap de les persones afectades no pot realitzar les funcions necessàries per motius de formació, capacitació o expertesa.

Prohibició de l’acomiadament i extinció de contractes

Les causes de força major i ETOP que justifiquin un expedient de regulació temporal de l’ocupació no podran justificar acomiadaments ni extincions de contracte.

Còmput de contractes temporals en suspensió

Els contractes temporals es veuran prorrogats pel període d’afectació amb la mesura de suspensió (inclosos els formatius, de relleu i interinitat).

Prestació d’atur de les persones treballadores

A partir de l’1 de febrer de 2021, i fins al 31 de maig de 2021, les persones treballadores afectades per ERTO percebran el 70% de la base reguladora de la prestació. Si la persona treballadora no és acomiadada durant el 2021, el temps de percepció de la prestació serà descomptat del temps màxim que li correspongués a la persona treballadora.


Mesures de suport als treballadors autònoms

I. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per treballadors autònoms després de resolució com a mesura de contenció

Requisits

Per autònoms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució que es pugui adoptar sobre aquest tema.

Quantia de la prestació

Serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. S’incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Terminis

Podrà començar a meritar-se des del dia següent al tancament de l’activitat.

Cotitzacions

Exoneració d’ingrés de quotes fins  l’últim dia del mes següent de l’aixecament de les mesures o fins a 31 de maig de 2021.

II. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no puguin accedir a altres prestacions

Requisits

Hi podran accedir els treballadors autònoms que no estan afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduïts els seus ingressos i no tenen accés a les prestacions de cessament d’activitat regulades en l’art. 7 RDL 2/2021 i en els arts. 327 i següents de la LGSS.

Quantia

Serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui. Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Terminis

Es merita a partir de l’1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins els 21 primers dies de febrer.

III. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms compatible amb el treball per compte propi.

Terminis

A partir de l’1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’art. 327 de la LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en l’art. 330.1 de la LGSS. Es podrà percebre fins al 31 de maig.

Requisits

L’accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels haguts en el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

Quantia

70% de la base reguladora topada fins al 950 euros. Si es compatibilitza amb un altre treball el percentatge serà del 50%.