Novetats de la nova reforma laboral

En el BOE de 30 de desembre de 2021 s’ha publicat el Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma laboral, la garantia de la estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

Aquesta norma ha estat negociada durant 9 mesos entre Govern central, patronal i sindicats, i acordada recentment, i suposa una modificació d’alguns aspectes rellevants de la reforma laboral aprovada l’any 2012.

Recordem que al tractar-se d’un Reial Decret-llei, per la seva aprovació com a Llei haurà de ser convalidat en tràmit parlamentari i és possible que es produeixin modificacions en el seu contingut.

A continuació us fem un resum dels aspectes més destacats de la nova normativa:

Contractació temporal: 2 modalitats, estructural i formatiu

Es reestructuren les modalitats de contractació temporal, eliminant-se el contracte d’obra i servei (els vigents a data d’entrada en vigor de la norma es podran seguir aplicant en la seva durada màxima segons la regulació anterior) i canviant la denominació i alguns aspectes de la regulació d’altres modalitats ja existents. En síntesi, la contractació temporal se simplifica en dues modalitats:

 • Contracte formatiu:
  • Contracte de formació en alternança: Té per objectiu que la persona treballadora combini el treball i la formació, per tal d’adquirir la competència professional adequada corresponent a un determinat nivell d’estudis (FP, universitat o catàleg de qualificacions professionals del Sistema Nacional d’Ocupació). Edat màxima de 30 anys, obligatori elaborar un pla formatiu i assignar un tutor l’empresa i un tutor el centre educatiu. Durada d’entre 3 mesos i 2 anys. Jornada no superior al 65% el primer any i al 85% el segon any, sense poder realitzar hores extraordinàries, treball a torns ni jornades nocturnes. La retribució s’adaptarà al conveni (no inferior al 60% el primer any i al 75% el segon any), no essent mai menor al SMI proporcional a la jornada. No es pot establir període de prova.
  • Contracte per la obtenció de la pràctica professional: Es podrà celebrar dins el període de 3 anys (5 anys en el cas de persones amb discapacitat) després que la persona treballadora hagi obtingut un títol acadèmic o formatiu. Obligatori elaborar un pla formatiu i assignació d’un tutor per part de l’empresa. Durada d’entre 6 mesos i 1 any. No es poden realitzar hores extraordinàries. La retribució serà la pròpia del conveni col·lectiu pel lloc de treball, excepte previsió específica. Es pot establir un període de prova d’una durada màxima d’un mes.

A la finalització d’un contracte formatiu, de qualsevol de les dues modalitats, la persona treballadora no té dret a percebre cap indemnització.

 • Contracte de Durada Determinada: Es podrà aplicar per:
  • Circumstàncies de la producció com increments ocasionals imprevisibles de la producció o oscil·lació de la demanda, amb una durada màxima de 6 mesos (ampliables a 12 per conveni col·lectiu sectorial). També es consideren oscil·lacions de la producció les derivades de períodes de vacances. Possibilitat de realitzar una única pròrroga, sense superar la durada màxima establerta.
  • Situacions previsibles, com ara feines de temporada, per un període màxim de 90 dies a l’any no consecutius. En ambdós casos, a la finalització del contracte per circumstàncies de la producció la persona treballadora té dret a percebre una indemnització per import equivalent a 12 dies de salari per any de prestació de serveis, o l’establerta en la normativa específica d’aplicació.
  • Substitució d’un altre treballador amb reserva de lloc de treball (especificant la persona substituïda). Ambdues persones, substituta i substituïda, podran coincidir a l’inici de la relació laboral del substitut i abans de l’absència del substituït en un període màxim de 15 dies. A la finalització del contacte per substitució la persona substituta no té dret a percebre cap indemnització.

– Foment de la contractació en modalitat de fix discontinu per la realització de treballs de naturalesa estacional o activitats de temporada, així com en la prestació de serveis en contractes mercantils o administratius previsibles i que formen part de l’activitat ordinària de l’empresa. Caldrà formalitzar-lo per escrit, especificant previsió de períodes d’activitat, jornada i distribució horària (sens perjudici de la seva concreció en el moment de la crida). Es reconeix la antiguitat de la relació laboral íntegra, i non només del temps de prestació efectiva de serveis, excepte aquelles situacions que exigeixin un altre tractament en atenció a la seva naturalesa i sempre que respongui a criteris d’objectivitat, proporcionalitat i transparència.

– El límit de concatenació de contractes temporals es rebaixa a 18 mesos en un període de 24 mesos, superat aquest termini el treballador es considerarà indefinit.

– Contractes temporals de durada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari per un import de 26 euros per cada contracte (a liquidar quan el contracte es doni de baixa).

Al sector de la construcció, en el contracte fixe d’obra un cop acabada l’obra l’empresa haurà d’oferir a la persona treballadora una proposta de recol·locació (formació a càrrec de l’empresa). Si la persona refusa l’oferta o per motius inherents a ella mateixa no és possible la recol·locació, s’extingirà el contracte amb dret a percebre una indemnització equivalent al 7% dels conceptes salarials establerts a les taules del conveni col·lectiu.

– Es modifica la Llei d’Infraccions de l’Ordre Social (LISOS) per tal d’elevar l’import de les sancions per us fraudulent de la contractació temporal, establint multes de fins a 10.000 euros per cada situació fraudulenta i no per empresa, penalitzant-se així mateix les empreses que incorrin en una rotació abusiva de contractes temporals.

Règim transitori dels contractes formatius i temporals

 • Contractes en pràctiques, per la formació i aprenentatge, d’obra i servei, eventuals i d’interinitat celebrats abans de 31 de desembre de 2021: resultaran aplicables fins la seva durada màxima, en els termes recollits en la regulació anterior.
 • Contractes per obra i servei i eventuals celebrats entre 31 de desembre de 2021 i 30 de març de 2022, es regiran per la regulació anterior i la seva durada no podrà ser superior a 6 mesos.

Reforma de la subcontractació

S’estableix la obligatorietat d’aplicar el conveni col·lectiu sectorial corresponent a l’activitat que desenvolupi la contractista o subcontractista (o una altra si es determina per la negociació col·lectiva sectorial dins les seves normes generals). El conveni d’empresa només es podrà aplicar per la contractista si preveu millors condicions salarials que el sectorial que resulti d’aplicació.

Convenis col·lectius: ultraactivitat i prevalença sectorial en salaris

 • Es recupera la ‘ultraactivitat’ plena dels convenis col·lectius, prorrogant-se la seva vigència fins que siguin substituïts per un de nou, sense un límit de temps.
 • Es manté la prevalença dels convenis d’empresa en tots els apartats previstos fins al moment, excepte en matèria salarial (salari base i complements).

Novetats en la regulació dels ERTO’s

Recollint la experiència viscuda amb els ERTO’s regulats en motiu de la pandèmia per Covid19, es modifica la regulació dels ERTO’s ja previstos, amb les següents novetats:

 • S’afegeix com a causa de força major d’ERTO les limitacions del desenvolupament habitual de l’activitat per decisió de l’autoritat competent.
 • S’estableixen exoneracions de les cotitzacions a la Seguretat Social del 90% pels ERTO’s de força major, i del 20% dels ERTO’s ETOP (vinculant-se les bonificacions a la formació de les persones afectades en els expedients). S’establirà el requisit de manteniment de l’ocupació en un període de 6 mesos a comptar des de la finalització de la vigència de l’expedient, la vulneració del qual suposarà el retorn de les exoneracions practicades a la persona concreta per qui s’ha comès l’incompliment.
 • La prestació d’atur per les persones afectades per ERTO serà del 70% de la base reguladora, sense període de carència ni consum de les prestacions.
 • S’incorpora la possibilitat de pròrroga dels ERTO’S ETOP, previ període de consultes amb la comissió negociadora.

Nou Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació

S’activarà a proposta dels Ministeris competents, en dues modalitats:

 • Cíclica: Quan s’apreciï una conjuntura macroeconòmica general que aconselli l’adopció d’instruments addicionals d’estabilització. Tindrà una durada d’1 any.
 • Sectorial: Quan s’apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació i de processos de transició professional de les persones treballadores en un sector d’activitat concret. Tindrà una durada màxima d’un any, amb possibilitat de dues pròrrogues de 6 mesos cadascuna.

Aquests mecanismes una vegada activats podran tramitar-se per part de les empreses, previ període de consultes amb comissió negociadora (igual que un ERTO). Si el període de consultes finalitza amb acord s’autoritza automàticament la mesura; en canvi, si el període de consultes finalitza sense acord serà necessària autorització expressa de l’autoritat laboral.

Un cop aprovat el mecanisme permetrà a les empreses aplicar suspensions i reduccions de jornada, i accedir a beneficis en matèria de cotització, vinculats al manteniment de l’ocupació i la implantació d’accions formatives (amb increment del crèdit pel finançament d’accions en l’àmbit de la formació programada). Durant la vigència del mecanisme les empreses que l’apliquin no podran realitzar hores extres, noves externalitzacions ni nous contractes laborals.

Les exoneracions a les Cotitzacions a la Seguretat Social que es podran aplicar seran les següents segons la modalitat:

 • Cíclica: 60% els 4 primers mesos, 30% del 5è al 8è mes i 20% del 9è al 12è mes.
 • Sectorial: 40%

Entrada en vigor

A partir del dia següent al de la seva publicació al BOE, és a dir, el 31 de desembre de 2021.

Excepció: Pel que fa als articles que regulen les noves modalitats de contractació formativa i temporal, als 3 mesos des de la publicació al BOE.