Novetats Laborals 2020

Paternitat

Al 2020 s’ha tornat a incrementar la durada de la suspensió del contracte per aquesta causa; si un treballador té un fill a partir de l’1de gener de 2020 i fins al 31 de desembre del mateix any, tindrà dret a una suspensió del seu contracte per naixement de fill durant 12 setmanes (si va tenir el fill abans de l’1 de gener, la seva paternitat serà de vuit setmanes).

D’aquestes 12 setmanes, 4 de les primeres s’han de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després del part.

Un cop s’hagi gaudit dels períodes obligatoris indicats, cal tenir en compte que el treballador podrà gaudir de la resta de la
suspensió del contracte de forma seguida o bé per períodes setmanals fins que el fill compleixi 12 mesos.La llei només li exigeix que comuniqui a l’empresa amb una antelació mínima de 15 dies el gaudi de cada període setmanal (o el gaudi acumulat). Tanmateix, previ acord amb l’empresa (de manera que aquesta s’hi pot oposar), el gaudi d’aquesta suspensió podrà ser a temps complert o a temps parcial.


Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social

Mentre no s’aprovi l’Ordre que desenvolupi les normes en matèria de cotització a la Seguretat Social per a 2020, es mantindrà l’aplicació de l’Ordre TMS/83/2019 per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social,atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2019.

Les quanties del topall màxim i de la base màxima de cotització en el sistema de Seguretat Social seran les establertes en l’article 3 del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, és a dir, de 4.070,10 € mensuals.En canvi, pel que fa referència als treballadors autònoms s’aplicaran les previsions contemplades en la DT 2ª del RDL 28/208, referents a l’augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms; per tant, el tipus general de cotització pujarà del 30,00% al 30,30%.

Salari Mínim Interprofessional (SMI) pel 2020

El Govern va aprovar el dia 4 de febrer el Reial Decret que puja el SMI per a l’any 2020 a 950 euros mensuals de forma retroactiva des de l’1 de gener passat, que suposa un increment del 5,5%. Cal recordar que les bases mínimes de cotització a sistema estan relacionades amb la quantia d’aquesta renda mínima i que també determina els límits de renda per accedir als subsidis per desocupació que gestiona el Servei Públic Estatal (SEPE).

Increment de les pensions

El Consell de Ministres, ha aprovat el dia 14/01/2020 un Reial decret llei mitjançant el qual les pensions, tant contributives com no contributives i de classes passives, pujaran aquest any 2020 un 0,9%, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener.

Recordem que l’edat legal de jubilació augmenta paulatinament cada any fins a 2027 i que un treballador que es vulgui jubilar al 2020 haurà de complir amb l’edat i períodes següents:

Períodes de cotització

Plans d’igualtat

Als propers mesos s’ampliarà de forma considerable el nombre d’empreses que estaran obligades a tenir un pla d’igualtat. Actualment, les empreses que han d’elaborar un pla d’igualtat són les que tenen més de 250 treballadors o aquelles obligades pel seu conveni col·lectiu. També cal elaborar un pla d’igualtat si la inspecció substitueix una sanció per raó de sexe per la obligació d’implantar l’esmentat pla.

Ampliació:

  • Si la plantilla és entre 151 i 250 treballadors, cal disposar del pla a partir del 7 de Març del 2020.

  • Si l’empresa té entre 101 i 150 treballadors, cal disposar del pla a partir del 7 de Març del 2021.

  • Si té entre 50 i 100 treballadors, cal disposar del pla a partir del 7 de Març del 2022.

Suspensió de l’incentiu BONUS dels exercicis 2019 i 2020

El Consell de Ministres del 27 de desembre de 2019 va aprovar el Reial decret llei 18/2019 que recull mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social. En la seva Disposició vuitena, suspèn l’aplicació de sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral “BONUS”,que preveu el Reial Decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2020 (anteriorment ja s’havia suspès per les cotitzacions del 2019).

Derogació de l’acomiadament objectiu per faltes d’assitència al treball (art.52 d) ET)

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret llei que deroga l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors, que contemplava l’acomiadament procedent per baixes mèdiques justificades.

El Reial decret llei compleix a més amb les directius del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en sentència de 18 de gener de 2018, ja havia advertit a Espanya que l’aplicació d’aquesta modalitat d’acomiadament objectiu, per faltes d’assistència justificades, anava en contra de la Directiva 2000/78, que prohibeix la discriminació per raó de discapacitat.

Imprimir PDF