Modificacions de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris

Els canvis que aquesta nova norma introdueix a la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i que entraran en vigor l’1 de gener de 2022, inclouen nous drets i garanties a consumidors i usuaris amb l’objectiu de garantir que els béns i serveis que es comercialitzen a Espanya compten amb un alt grau de qualitat, seguretat i durabilitat, reforçant així la protecció de les persones consumidores, i promovent patrons de consum més sostenibles i una economia circular.

A continuació se sintetitzen les principals modificacions quant als contractes de compravenda de béns:

  1. La conformitat amb el contracte dels béns i dels continguts o serveis digitals es valorarà en base al compliment d’uns requisits subjectius i objectius que siguin aplicables i els quals es descriuen a l’article 115 bis i 115 ter del RDL 7/ 2021, inclosa la instal·lació.
  2. S’amplia l’àmbit d’aplicació de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuari a tots aquells contractes de subministrament de serveis digitals en què el consumidor o usuari es comprometi a facilitar-ne les dades personals. Per tant, queden inclosos dins l’àmbit d’aplicació de la Llei els contractes de continguts o serveis digitals en què el consumidor o usuari no paga un preu, sinó que obté els béns o serveis mitjançant l’aportació de les dades personals.
  3. L’empresari ha de respondre davant del consumidor o usuari de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del bé, contingut o servei digital, durant l’any posterior al lliurament del bé, i el consumidor o usuari pot mitjançant una simple declaració, exigir a l’empresari l’esmena d’aquesta falta de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte, i, a més, si s’escau, la indemnització de danys i perjudicis.
  4. El termini per a la manifestació de la falta de conformitat i, per tant, el termini en què qualsevol empresari s’haurà de responsabilitzar de les faltes de conformitat s’amplia de 2 fins a 3 anys des del lliurament dels béns.
  5. El termini de presumpció de la falta de conformitat, és a dir, la presumpció que les faltes de conformitat al·legades pels consumidors ja existien quan el bé va ser lliurat, s’amplia de 6 mesos fins als 2 anys següents al lliurament del bé.
  6. El termini de prescripció per exercitar les accions relatives a la manca de conformitat s’incrementa de 3 a 5 anys des de la manifestació de la manca de conformitat.
  7. El període en què el fabricant ha de continuar amb el servei tècnic i la disponibilitat de peces de recanvi després del cessament de fabricació del bé s’incrementa de 5 a 10 anys.