Principals mesures fiscals del 2019

Principals mesures fiscals incloses al Projecte de Pressupostos de l’Estat 2019

El passat 14 de gener de 2019 va ser presentat a les Corts Generals el Projecte de Pressupostos de l’Estat pel 2019. Si bé és cert que a data d’avui es troba en plena tramitació parlamentària i que, d’aprovar-se, podria patir importants modificacions, hem considerat oportú resumir en aquest article les principals mesures que en l’àmbit tributari es proposen per a la seva aprovació.


Impost sobre Societats

  • Limitació de l’exempció de dividends i plusvàlues. El règim actual d’exempció plena (100%) pels dividends i plusvàlues obtinguts, tant d’entitats residents com no residents, es redueix a un 5%. Sent així, l’exempció plena passaria a ser del 95%.

  • Tributació mínima: S’estableix una tributació mínima del 15% de la base imposable positiva de l’exercici per aquelles empreses amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a 20 milions d’euros o que tributin en consolidació fiscal. En aquest últim cas, qualsevol que sigui l’import de la seva xifra de negocis. Es tracta d’una ‘’quota líquida mínima’’ de tributació que, tal i com està projectada, només es podria veure reduïda en cas d’aplicació de bonificacions de l’Impost, però no de les deduccions.

  • Pagaments fraccionats: S’augmenta el tipus mínim dels pagaments a compte per aquelles empreses amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a 10 milions d’euros. El percentatge dels pagaments fraccionats projectat és del 24%.

  • Deducció incorporació dones als Consells d’Administració: Es crea una nova deducció amb l’objectiu d’incentivar la presència equilibrada d’homes i dones en aquests òrgans. La norma preveu deduir de la quota del període impositiu en que es produeixi l’increment de dones en aquest òrgan, el 10 per cent de les retribucions satisfetes a aquestes conselleres.

Aquests canvis projectats en l’Impost sobre Societats resultarien d’aplicació pels períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2019 i que no hagin finalitzat abans de l’entrada en vigor de la norma.

IRPF

En l’àmbit de la tributació de les persones físiques les principals novetats a destacar són:

  • Pujada dels tipus de l’IRPF en 2 punts per a les rendes superiors a 130.000€ i en 4 a partir de 300.000€.

  • Increment del tipus per rendes de l’estalvi superiors a 140.000€ que passaria del 23% actual a un 27%.

  • Igualment s’introdueixen modificacions a l’escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball.

Imprimir en PDF