Mesures extraordinàries en l’àmbit laboral per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

REAL DECRET-LLEI 8/2020 DE MESURES EXTRAORDINARIES PER A FER FRONT A L’IMPACTE ECONOMIC I SOCIAL DEL COVID-19

Tal com hem vingut explicant, una possible mesura en l’àmbit laboral que moltes empreses hauran d’adoptar davant la situació generada pel Covid-19 és la suspensió temporal dels contractes de treball i la reducció de jornada, mesura l’execució precisa de la tramitació d’un Expedient de Regulació temporal d’ocupació (ERTO) quan hi hagi causes degudament justificades.

Es troben regulats en els arts. 45, 47 i 51 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix, entre altres causes de suspensió del contracte de treball, les motives per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major temporal.

En aquests supòsits de suspensió de contracte o reducció de jornada, el treballador es trobarà en una situació legal d’atur, deixa de cobrar el salari per part de l’empresa per cobrar les prestacions per desocupació.

El RDL 8/2020 publicat en el dia d’avui estableix algunes modificacions en la legislació vigent que afavoreixen la seva aplicació pràctica en les empreses a fi d’evitar acomiadaments.

1.ERTE per causa de força major (art. 22):

Definició de les causes concretes de força major:

-Causa directa en pèrdues d’activitat derivades de les diferents mesures governatives adoptades com a conseqüència del Covid-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones jo les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.

-Situacions urgents i extraordinàries degudes el contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats.

Procediment aplicable:

-S’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19, així com, si és el cas, de la corresponent documentació acreditativa. L’empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d’existir, a la representació d’aquestes.

-L’existència de força major haurà de ser constatada per l’autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades.

-La resolució de l’autoritat laboral s’ha de dictar en el termini de 5 dies des de la sol·licitud, amb l’informe previ, si escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) i haurà de limitar-se a constatar l’existència, quan procedeixi, de la força major al·legada per l’empresa corresponent a aquesta la decisió sobre l’aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que produiran efectes des de la data de el fet causant de la força major.

-L’informe de la ITSS, la sol·licitud és potestativa per a l’autoritat laboral, s’evacuarà en el termini improrrogable de 5 dies.

2.ERTE per causa productiva, organitzativa i tècnica (art. 23)

Definició de les causes concretes de força major:

-Causes econòmiques: quan dels resultats de l’empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos com ara l’existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d’ingressos ordinaris o vendes.

-Causes tècniques: quan es produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels mitjans o instruments de producció.

-Causes organitzatives quan es produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball de personal o en la manera d’organitzar la producció i causes productives quan es produeixin canvis, entre altres, en la demanda dels productes o serveis que l’empresa pretén col·locar al mercat.

Procediment aplicable: se aplicaran les següents especialitats, respecte del procediment recollit en la normativa reguladora d’aquest expedients:

-En cas que no hi hagi representació legal dels treballadors, la comissió representativa per a la negociació el període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius del sector al que pertanyi l’empresa; de no conformar-se la comissió representativa anterior, estarà integrada per 3 treballadors de la pròpia empresa, elegits d’acord amb el que recull l’article 41.4 de l’Estatut dels Treballadors.

-La comissió representativa ha d’estar constituïda en l’improrrogable termini de 5 dies.

-El període de consultes no ha d’excedir el termini màxim de 7 dies.

-L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud és potestativa, s’evacuarà en el termini improrrogable de 7 dies.

3.Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els ERTES per força major relacionats con el COVID-19 (art. 24).

La TGSS exonerarà a l’empresa de l’abonament de les quotes de la Seguretat Social mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat quan l’empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d’alta a la Seguretat Social.

Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà a l’75% de l’aportació empresarial.

Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d’aquest període com a efectivament cotitzat a tots els efectes.

L’exoneració de quotes s’aplicarà per la TGSS a instància de l’empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i període de la suspensió o reducció de jornada. A l’efecte de control de l’exoneració de quotes serà suficient la verificació que el SEPE procedeixi a el reconeixement de la corresponent prestació per atur pel període de què es tracti.

La TGSS establirà els sistemes de comunicació necessaris per al control de la informació traslladada per la sol·licitud empresarial, en particular a través de la informació de la qual disposa el SEPE, en relació als períodes de gaudi de les prestacions per desocupació.

4.Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació (art. 25 y 26)

Dret a la prestació: es encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari.

Consum de prestacions: no computarà el temps en què es percebi la prestació per desocupació a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

Base reguladora: serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, si no, del període de temps inferior immediatament anterior a la situació legal de desocupació treballats a l’empara de la relació laboral afectada per l’Expedient.

Durada de la prestació: s’estendrà fins a la finalització de el període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada.

Iniciació, instrucció i resolució del procediment de reconeixement de el dret a la prestació: s’ajustarà al que disposa la normativa legal i reglamentària per als supòsits de suspensió temporal del contracte o de reducció temporal de la jornada derivats de causes organitzatives, productives o de força major.

Treballadors fixos discontinus: podran tornar a percebre les prestacions per desocupació, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal d’atur.

Termini de presentació de sol·licituds: la presentació de les sol·licituds d’alta inicial o represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent.

5.Termini d’aplicació de les mesures (art. 28):

Les mesures recollides en els articles 22, 23, 24 i 25 d’aquest Reial decret llei estaran vigents mentre es mantingui la situació extraordinària derivada de l’COVID-19.

6.Dret d’adaptació de les condicions de treball i reducció de jornada per circumstancies excepcionals de cura (art. 6)

Les persones treballadores que acreditin deures de cura a persones que requereixen de la seva presència (es presumeix que hi ha aquests deures de cura respecte de el cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora) tindran dret a accedir a l’adaptació de la seua jornada i / o la reducció de la mateixa en els termes següents:

Definició de les causes excepcionals:

oQuan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció d’una altra que, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directe.

-Quan hi hagi decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el Covid-19 que impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos.

-L’absència en l’activitat de cura de qui fins al moment s’hagués encarregat de la cura o assistència d’una altra respecte de la qual la persona treballadora tingués deures de cura, per causes justificades relacionades amb el covid-19, amb la seva prevenció o amb la evitació de la seva transmissió.

Dret a l’adaptació de la jornada:

La concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada, tenint en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona treballadora, degudament acreditades, i les necessitats d’organització de l’empresa, presumint que la sol·licitud està justificada, és raonable i proporcionada excepte prova en contra.

El dret a l’adaptació de la jornada podrà referir-se a la distribució de el temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball, l’alteració o ajust permeti que la persona treballadora pugui dispensar l’atenció i cura objecte d’aquest article. Pot consistir en canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació de la feina, incloent-hi la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l’empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionat, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional de les mesures previstes en la present norma, que es limita a el període excepcional de durada del COVID-19.

Dret a una reducció especial de la jornada de treball:

Excepte per les peculiaritats que s’exposen a continuació, aquesta reducció especial es regeix pel que estableixen els articles 37.6 i 37.7 ET així com per la resta de normes que atribueixen garanties, beneficis, o especificacions de qualsevol naturalesa a les persones que accedeixen als drets establerts en aquests preceptes.

-La reducció de jornada especial s’ha de comunicar a l’empresa amb 24 hores d’antelació

-Podrà arribar al 100% de la jornada si resultés necessari; en aquest cas haurà d’estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l’empresa.

-En el supòsit que estableix l’article 37.6 segon paràgraf (cura de familiar) no serà necessari que el familiar que requereix atenció i cura no exerceixi activitat retribuïda.

En el cas que la persona treballadora es trobés gaudint ja d’una adaptació de la jornada per conciliació, o de reducció de jornada per cura de fills o familiars, o d’algun dels drets de conciliació previstos en l’ordenament laboral, inclosos els establerts en el mateix article 37, podrà renunciar temporalment a ell o té dret que es modifiquin els termes de la seva gaudi de manera que pugui acomodar millor a les circumstàncies excepcionals concurrents i a les necessitats d’organització de l’empresa, presumint que la sol·licitud està justificada, és raonable i proporcionada excepte prova en contra.

7.Prestació extraordinària per cessament d’activitat per autònoms amb  activitats suspeses per declaració de l’estat d’alarma (art. 17).

Durada: vigència limitada a un mes, a partir de l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, o fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d’alarma, de prolongar aquest durant més d’un mes

Beneficiaris:

-Autònoms amb activitats suspeses en virtut del que preveu l’esmentat Reial Decret

-Quan la seva facturació en el mes anterior es vegi reduïda, a l’almenys, en un 75% per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Requisits:

-Estar afiliats i d’alta en el RETA a la data de la declaració de l’estat d’alarma

-En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que preveu el RD 463/2020, acreditar la reducció de la seva facturació en, al menys, un 75% en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

-Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà a el pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

Quantia de la prestació: Es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora; quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el RETA.

Cuantía de la prestación: se determinarà Durada: 1 mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

Gestió de la prestació: correspondrà a les entitats a les que es refereix l’article 346 de la LGSS (Mútues col·laboradores).

8.Entrada en vigor i vigència.

Aquest RDL entra en vigor al dia d’avui 18 de març i les mesures previstes mantindran la seva vigència durant el termini d’1 mes des de la seva entrada en vigor, sense perjudici que es pugui prorrogar la seva durada pel Govern.

Imprimir en PDF