Mesures en l’àmbit tributari per combatre el coronavirus | Ajornament del pagaments d’impostos i altres mesures

En aquests darrers dies el Consell de Ministres ha aprovat una sèrie de mesures en l’àmbit tributari per poder combatre els efectes del coronavirus dirigides, en particular, als sectors més vulnerables de l’economia, és a dir, les pimes i els autònoms. A continuació les resumim:

Ajornament dels deutes tributaris sense garantia

Qui pot beneficar-se’n de l’ajornament? Aquells contribuents, ja siguin persones físiques o entitats, que a efectes de l’IVA NO siguin considerats Grans Empreses. És a dir, que hagin tingut un volum d’operacions a efectes de l’IVA inferior a 6.010.121,04 euros durant l’any 2019. Aquesta referència és individual: contribuent per contribuent. Així doncs, no s’ha de computar la xifra a nivell de grup d’empreses.

Quins deutes poden ajornar-se? Tots aquells deutes que derivin de declaracions-liquidacions o autoliquidacions el termini d’ingrés de les quals estigui comprés entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020.

Hem de tenir present, que dins dels deutes ajornables s’inclouen les retencions, l’IVA i els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

Per tant, a la pràctica, aquesta mesura afectarà, per exemple, als deutes que se’n derivin de les autoliquidacions del primer trimestre de 2020 que han de presentar-se els 20 primers dies del proper mes d’abril, així com també al primer pagament a compte de l’Impost sobre societats a presentar en el mateix termini.

En quines condicions es concedeix l’ajornament?  És un ajornament sense garantia del deute de fins a màxim 6 mesos. Important destacar que només els 3 primers mesos d’ajornament són sense interessos de demora.

Com es demana? Les sol·licituds d’ajornament han de complir els requisits de l’article 82.2.a) de la Llei General Tributària. A la pràctica, el procediment de petició és el mateix que fins ara existia per demanar qualsevol ajornament en l’àmbit tributari. En aquest sentit, l’Agència Tributària ha publicat una sèrie d’Instruccions per complimentar correctament aquest ajornament que poden trobar al següent enllaç: Veure Instruccions

Suspensió dels terminis administratius

El Reial Decret pel qual es va declarar l’estat d’alarma va aprovar, des del dissabte 14 de març, la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del Sector Públic.

El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que deixi d’estar en vigor el Reial Decret d’alarma o, en el seu cas, les pròrrogues que s’aprovin del mateix.

Com dèiem, això afecta, amb caràcter general, a tots els procediments relacionats amb les entitats del Sector Públic, tal i com aquest es defineix a l’article 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú (Accedir a la Llei).

Per tant, i en particular en l’àmbit tributari, aquesta suspensió i interrupció és aplicable a tots terminis per a la tramitació dels procediments tributaris davant qualsevol de les Administracions tributàries, ja sigui estatal, autonòmica o local.

Imprimir en PDF