Mesures en l’àmbit financer per combatre el coronavirus | Línia de fiançament ICO sector turístic i altres mesures

El passat dijous dia 12 de març el Consell de Ministres va aprovar una sèrie de mesures en l’àmbit financer per poder combatre els efectes del coronavirus dirigides, en particular, a les empreses i autònoms de determinats sectors econòmics que formalitzin operacions en la Línia “ICO Empreses i Emprenedors”.

Línia “ICO Empreses i Emprenedors

Qui pot beneficar-se’n del finançament? Aquelles empreses i autònoms amb domicili social a Espanya que formalitzin operacions a aquesta línia ICO i que tinguin com a activitat qualsevol de les enquadrades al CNAE del sector turístic.  (Veure quadre CNAE més endavant).

En què consisteix la mesura? S’amplia la línia de finançament excepcional que es va crear per la insolvència del grup empresarial Thomas Cook de manera que comptarà amb 200 milions d’euros addicionals.

Des d’un punt de vista operatiu la mesura suposa utilitzar aquesta “línia Thomas Cook”, de manera que el finançament estarà sotmès a les mateixes condicions aprovades per aquella.

La norma aprovada instrueix a  l’ICO per a que, amb caràcter immediat, realitzi totes les gestions necessàries amb les entitats financeres per a que l’ampliació de la línia de finançament pugui estar a disposició de les empreses en el termini màxim de 10 dies  a comptar des del 13 de març.

Taula CNAE

Ajornament calendari reemborsament préstecs de la Secretaria General d’Indústria

Aquesta segona mesura suposa la possibilitat que, els beneficiaris d’instruments de suport financer a projectes industrials, puguin demanar un ajornament del pagament del principal i/o interessos de l’anualitat en curs, sempre que el termini de venciment sigui inferior a 6 mesos a comptar des del 13 de març de 2020.

En aquest cas, resulta necessari que els beneficiaris hagin estat afectats en la seva activitat per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, ja sigui per períodes d’inactivitat, per reducció de les vendes o per interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre el pagament del préstec.

Les sol·licituds d’ajornament hauran de realitzar-se abans que finalitzi el període de pagament en termini voluntari i haurà de ser objecte d’aprovació expressa per l’òrgan competent.

A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar, entre d’altra, documentació, una memòria justificativa.

Així doncs, l’afectació haurà de quedar suficientment acreditada.

A banda, es recullen altres supòsits en els quals no es concedirà l’ajornament (per exemple, i entre d’altres, no estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social).

Es fixa un termini màxim d’1 mes per resoldre la petició. En cas que dins d’aquest termini no s’hagi resolt, els interessats estan legitimats per entendre desestimada la seva sol·licitud.

Imprimir en PDF