Les permutes o swaps

Fiscalitat de les criptomonedes

Les permutes o swaps

CAPÍTOL 1

Qui s’hagi endinsat en el món de les criptomonedes, ja sigui com a inversor, com a “miner” o simplement per curiositat, segurament que, a més a més del milió de dubtes tècnics que se li hauran plantejat, s’haurà fet la següent pregunta: I això com tributa? O dit d’una altra manera: quin tractament i conseqüències fiscals tenen aquestes operacions?

Doncs bé, a través d’una sèrie d’articles tractarem de respondre a aquesta “pregunta del milió” des del nostre bon entendre i, lògicament, amb les limitacions que la matèria presenta a data d’avui. Ara bé, no seran objecte d’aquesta sèrie d’articles qüestions tècniques o tecnològiques relacionades amb les operacions realitzades amb criptomonedes i ens limitarem a tractar d’entendre les qüestions fiscals. 

Essent així, decidim inaugurar la sèrie amb el tractament, a l’efecte de l’Impost sobre la Renda les Persones Físiques (IRPF)m de les permutes (també denominades en l’argot cripto swaps).

Per tant, la resposta que avui oferim és a la següent pregunta: com hauria de tributar una persona física resident a Espanya (no una societat) per les permutes que realitzi durant l’any?

En què consisteix un swap?

L’intercanvi de diferents criptoactius (swaps o compres d’una criptomoneda utilitzant, com a mitjà de pagament, una altra criptomoneda diferent) es considera, als efectes de l’IRPF, una autèntica permuta de béns, és a dir, quan es realitza un swap de Bitcoin a Etherum, per exemple, a efectes fiscals el que s’està produint és un “canvi de cromos” (permuta): Canvio Bitcoins per Ehterum i això genera el que es coneix com una alteració patrimonial que es troba subjecta a l’IRPF.

Què suposa aquesta alteració patrimonial?

A efectes fiscals ha de tenir-se present que cada swap de cripto generarà bé un guany patrimonial o una pèrdua patrimonial. Tot dependrà dels valors de l’operació i del següent càlcul a realitzar:

  1. Agafi, d’una banda, el major dels següents valors en el moment de realitzar el swap: (i) Valor de mercat de la criptomoneda rebuda en la permuta o (ii) valor de mercat de la criptomoneda lliurada en l’operació.
  2. Agafi, d’altra banda, el valor d’adquisició de la criptomoneda lliurada. Valor que caldrà buscar-ho al moment precisament que es va adquirir aquesta cripto.
  3. La diferència entre 1 i 2 (1-2=?) donarà lloc a un guany (en cas que sigui positiva) o una pèrdua (quan és negativa).

Renda de l’estalvi

A efectes de l’IRPF, aquests guanys o pèrdues patrimonials formen part de les que es coneixen com a rendes de l’estalvi. Això significa, bàsicament, dues coses:

La primera, si del resultat del total de les operacions efectuades durant l’any és un saldo positiu (els guanys superen les pèrdues) aquest saldo tributarà a uns tipus que oscil·len entre el 19% (mínim) i el 26% (màxim). Vegeu el quadre següent:

La segona, si el resultat del total de les operacions realitzades durant l’any és un saldo negatiu (les pèrdues superen els guanys) aquest saldo podrà compensar-se com segueix:

  • En primer lloc, amb altres guanys patrimonials que s’haguessin obtingut en aquell exercici per la transmissió d’altres elements o béns (per exemple, per la venda d’accions).
  • En segon lloc, podria compensar-se fins al 25% del saldo positiu de l’any que tingués el contribuent de rendiments del capital mobiliari (interessos, dividends, etc.).
  • I, en tercer lloc, si, tot i així, existís saldo negatiu aquest podria compensar-se en els 4 anys següents seguint el mateix ordre i límits exposats.

En conclusió, els swaps de cripto son tractats en l’IRPF como si fossin vendes d’accions que cotitzen en borsa.

I què passa quan el que faig és canviar la cripto per Euros o altres divises? 

Si t’has fet aquesta pregunta la resposta és senzilla: El tractament és el mateix a l’exposat. En efecte, quan transmets una critpomoneda a canvi de diners (no importa la divisa) s’estarà produint un guany o una pèrdua patrimonial en el teu IRPF. En aquest cas, per la diferència entre l’import obtingut (divisa) i en aquest precís moment i el valor d’adquisició de la criptomoneda en qüestió.

En conclusió, quan realitzis swaps de criptomondes o, com hem dit, simplement les canviïs a divisa (Euro la més habitual) has de tenir en compte que, per cada operació que realitzis, s’estarà generant un guany o una pèrdua patrimonial que hauràs d’incloure en la teva declaració de l’IRPF amb els efectes tributaris que això suposa. 

Des del departament fiscal de Vilar Riba estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir. Com no pot ser d’una altra manera, estem preparats per al repte d’assessorar-vos en aquest desafiador món de les cripto.

Ricard Garcia
Soci Vilar Riba
Assessor Fiscal