La importància d’una bona planificació estratègica empresarial

Les empreses es veuen immerses en mercats i tendències canviants, així doncs aquestes han de poder comptar amb una gran capacitat d’adaptació per poder aconseguir els seus objectius i fer-se sustentables en el temps. Aquest fet és fàcilment assolible sempre que l’empresa compti amb un pla estratègic. 

En què consisteix un pla estratègic?

La planificació estratègica consisteix a definir a on vol arribar l’empresa, és a dir, quins són els seus objectius, propòsits i metes. A més, també inclou quina serà l’estratègia per aconseguir-ho a través de la coordinació del treball. Per això, en el moment d’idear un pla estratègic, l’empresa s’ha de plantejar tres preguntes clau:

  • Què volem aconseguir?
  • Com ho podem aconseguir?
  • Quan ho aconseguirem?

I quins són els beneficis d’una correcta planificació estratègica?

La planificació, sigui a curt o mitjà-llarg termini, té múltiples beneficis per a les organitzacions, això és gràcies al fet que permet:

  • Marcar la direcció de l’empresa i determinar quina ha de ser la posició passat un període de temps determinat.
  • Anticipar-se als canvis i poder preparar respostes.
  • Innovar.
  • Afavorir la cooperació, ja que l’equip tindrà clar quin és l’objectiu a assolir.
  • Optimitzar recursos.
  • Augmentar la capacitat de previsió. 

Procés de la planificació estratègica

Per tal de dur a terme la planificació estratègica és important realitzar en primer lloc una anàlisi intern amb la finalitat de saber quina és la situació de l’empresa. L’eina més utilitzada en aquest cas és l’anàlisi DAFO, el qual analitza les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de l’organització. 

A continuació, l’empresa ha de representar la seva identitat mitjançant la missió, visió i valors. Aquests tres conceptes han de ser fàcilment reconeguts tant pel públic objectiu com pels membres de l’entitat. 

En el tercer pas, l’empresa ha d’establir les fites on vol arribar i quins seran els valors o dades que indicaran el seu èxit, ja que tot seguit s’haurà de determinar la planificació d’aquelles accions que es duran a terme. 

Finalment, durant la planificació estratègica, l’organització haurà de fixar els mecanismes d’anàlisis de dades que es recolliran diàriament i les reunions on es debatran els resultats.

En conclusió, es recomana que tota empresa, independentment de les seves dimensions i capacitats, compti amb un pla estratègic per tal de ser capaç d’anticipar-se als canvis del mercat, evitar situacions de crisi i perdurar en el temps.