Elaboració i Implantació de Plans d’Igualtat a les Empreses | Noves obligacions legals

Noves Obligacions per a la Implantació de Plans d’Igualtat a l’empresa

Fruit del Real Decret-Llei 6/2019, de 1 de març, de mesures urgents per a la garantia de igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, que modifica la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, es van canviar entre d’altres aspectes els requisits necessaris per haver d’implantar un Pla d’Igualtat a l’empresa.

El més destacat d’aquest canvi normatiu en relació als Plans d’Igualtat és l’obligatorietat de que totes les empreses de més de 50 treballadors en disposin d’un. Fins a aquesta data l’obligatorietat únicament aplicava a les empreses amb més de 250 treballadors.

No obstant, s’estableixen uns períodes de carència per a la seva implantació a les empreses depenent del número de treballadors, tal i com es mostra en la següent taula:

Condicions i terminis

Altres aspectes a destacar del canvi Normatiu en relació als Plans d’Igualtat

Es revisa el contingut del pla d’igualtat on:

 • Es defineixen els Plans d’Igualtat com un conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a eliminar els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes.
 • Es requereix fer un diagnòstic previ de situació.
 • L’elaboració i implantació s’ha de negociar amb la representació legal de les persones treballadores.
 • Les matèries que com a mínim s’han de tractar són:

  • Procés de selecció i contractació

  • Classificació Professional

  • Formació

  • Promoció professional

  • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes

  • Exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral

  • Infrarepresentació femenina

  • Retribucions

  • Prevenció de l’assetjament sexual o per raons de sexe

S’estableix l’obligatorietat de les empreses a inscriure els seus Plans de Igualtat en un Registre específic.

Queda pendent el desenvolupament del reglament on s’ha d’establir tot allò relatiu a aquest Registre de Plans d’Igualtat.

InformaciónEn cas que ho desitgin, Vilar Riba està a la seva disposició per a l’elaboració dels Plans d’Igualtat.

Imprimir PDF