El Tribunal Constitucional anul·la la plusvàlua municipal

Dimarts, dia 26 d’octubre, el Tribunal Constitucional va publicar una nota informativa en què s’anuncia la sentència en què declara la inconstitucionalitat i la nul·litat de l’Impost sobre l’Increment de Valor sobre els Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut popularment com a Plusvàlua municipal), i més concretament dels articles de la Llei que estableixen el mètode de determinació de la base imposable de l’impost.
La sentència, a data d’avui, encara no ha estat publicada. Ara bé, del contingut de l’esmentada nota informativa podem concloure el següent:

  • La decisió no tindrà efectes en les situacions fermes existents abans de la data de l’aprovació de la sentència, com serien, per exemple, aquelles liquidacions emeses pels Ajuntaments i que no s’haguessin recorregut dins del termini previst (un mes).
  • Les reclamacions o recursos que estiguin pendents de resoldre’s a data d’avui, amb caràcter general, s’haurien de resoldre amb la devolució de l’impost pagat.
  • El gran dubte, que caldrà aclarir quan es publiqui la sentència, serà què passa amb les autoliquidacions, és a dir, quan és el contribuent qui autoliquida la plusvàlua municipal. En aquests supòsits, l’interessat té un termini de quatre anys des de la finalització del termini de presentació de l’autoliquidació per sol·licitar-ne la rectificació i reclamar la devolució d’ingressos indeguts.

Us seguirem informant un cop s’hagi publicat la sentència i haguem tingut ocasió d’analitzar el contingut de la decisió amb profunditat.