El temps s’esgota: Pla d’igualtat per les empreses amb més de 100 persones treballadores

El pla d’igualtat és obligatori a partir del 7 de març de 2021 per a les empreses de més de 100 treballadors.

El pròxim 7 de març totes les empreses amb més de 100 treballadors estaran obligades a comptar amb plans d’igualtat d’acord amb el reial decret llei 6/2019. Les multes se situen entre 626 i 6.250 euros per als qui no disposin d’un Pla d’Igualtat.

L’1 de març de 2019 es va aprovar el Reial Decret Llei 6/2019 de “Mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació”, que va introduir modificacions a la Llei d’Igualtat, reduint de 250 a 50 el nombre necessari de persones en la plantilla d’una empresa perquè sigui obligatòria la negociació i implantació d’un Pla d’Igualtat.

Procediment de negociació

Per les empreses amb representació legal dels treballadors, el Pla d’Igualtat es negociarà amb aquesta, constituint una Comissió negociadora paritària entre representants d’empresa i dels treballadors. Per les empreses sense representació legal dels treballadors, la representació de les persones treballadores estarà integrada pels sindicats més representatius del sector al que pertanyi l’empresa, fins a un màxim de 6 membres per cada part.

Fins quan es pot implementar el pla d’igualtat?

Aquesta novetat s’anirà integrant de manera progressiva:

 • A partir del 7 de març de 2020, hauran de tenir-lo totes les empreses amb més de 150 persones treballadores.
 • A partir del 7 de març de 2021, hauran de tenir-lo totes les empreses amb més de 100 persones treballadores.
 • A partir del 7 de març de 2022, hauran de tenir-lo totes les empreses amb més de 50 persones treballadores.

En les empreses amb menys de 50 treballadors l’elaboració i implantació de plans d’igualtat serà voluntària, prèvia consulta o negociació amb la representació legal dels treballadors.

Què passa si no s’implementa?

Com amb qualsevol llei dins de l’àmbit laboral, no complir amb l’obligació d’implantar un Pla d’Igualtat pot implicar sancions econòmiques importants, la quantia de les quals dependrà de la gravetat de la infracció:

 • Per a infraccions lleus i greus, les sancions van des dels 626 euros als 6.250 euros.
 • Per a infraccions molt greus, les multes van des dels 6.251 euros fins als 187.515 euros.

Quin contingut mínim ha de tenir un Pla d’Igualtat?

A part de les matèries que determinin les parts que componen la comissió d’igualtat en l’elaboració del Pla d’Igualtat, aquests també han de contemplar en el seu contingut les següents matèries amb caràcter obligatori, d’acord amb l’article 46.2 de la Llei d’Orgànica d’Igualtat:

 • Procés de selecció i contractació.
 • Classificació professional.
 • Formació.
 • Promoció professional.
 • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.
 • Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
 • Infrarepresentació femenina.
 • Retribucions.
 • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

A més, s’ha creat un registre de plans d’igualtat de les empreses, per la qual cosa estan obligades a inscriure els seus plans d’igualtat en aquest registre.

Des de Vilar Riba et podem assessorar i fer un acompanyament per implementar el pla d’igualtat a la teva empresa.