Covid-19:Moratòria en el pagament d’impostos per a pimes i autònoms

Després d’haver-se publicat en premsa durant els darrers dies, finalment en el BOE d’avui dimecres dia 15 d’abril s’ha publicat la moratòria en el termini de presentació d’impostos previst per al  proper dia 20 d’abril per a pimes i autònoms a través del Reial Decret-llei 14/2020, de 14 d’abril.

Ampliació del termini de presentació i pagament de declaracions tributàries fins al 20 de maig

Qui pot beneficiar-se de la mesura? Aquells contribuents, ja siguin persones físiques o entitats, que hagin tingut un volum d’operacions a efectes de l’IVA no superior 600.000 euros durant l’any 2019. Aquesta referència és individual: contribuent per contribuent. Així doncs, no ha de computar-se la xifra a nivell de grup d’empreses.

En el cas d’Administracions Públiques es tracta d’aquelles les quals el seu darrer pressupost aprovat no superi aquella xifra.

Queden exclosos d’aquesta mesura, amb independència de quin sigui el seu volum d’operacions:

-Aquelles entitats que apliquin el règim de consolidació fiscal (Grups fiscals) de l’Impost sobre Societats, i

-aquelles entitats que tributin en el règim especial  de grups de l’IVA.

A quines declaracions afecta? A totes aquelles declaracions el termini de presentació de les quals finalitzava el proper dia 20 d’abril, és a dir, i amb caràcter general, les declaracions del primer trimestre de 2020 (IVA, pagaments fraccionats de l’IRPF, retencions de l’IRPF, de l’ Impost sobre la Renda de No Residents i de l’Impost sobre Societats) i el primer pagament fraccionat de l’Impost sobre Societats.

El nou termini de presentació i pagament d’aquestes declaracions passa a ser el proper dia 20 de maig (1 mes d’ampliació).

Queden excloses d’aquesta moratòria les declaracions duaneres.

Què succeeix amb la domiciliació del pagament d’aquestes declaracions? La mesura aprovada disposa un nou termini per a domiciliar el pagament de les declaracions que es podrà realitzar fins al dia 15 de maig.

Imprimir en PDF