Conveni de doble imposició amb EE.UU | Data d’entrada en vigència del nou conveni: 27 de novembre


Finalment, desprès d’haver transcorregut quasi set anys des de la seva signatura (gener de 2013), podem afirmar que el nou Conveni per evitar la Doble Imposició signat entre Estats Units i Espanya és una realitat.

Entrada en vigència

El passat 27 d’agost, E.E.U.U. va comunicar formalment a Espanya que havia finalitzat el seu procés intern d’aprovació. Així doncs, el nou conveni entrarà en vigència el proper 27 de novembre.
Quines són les principals novetats del nou text aprovat?

Entre els múltiples canvis que el nou règim introdueix, destaquem els que considerem més rellevants:

  • En determinats supòsits s’arriba a l’exempció en origen dels dividends pels casos en que es posseeix una participació majoritària en la companyia. En general, els dividends de participacions superiors al 80% gaudeixen d’aquesta exempció en origen.

  • Es redueix, amb caràcter general, el gravamen sobre els dividends, interessos, cànons i beneficis patrimonials.

  • Es modifica el concepte d’establiment permanent als efectes del conveni.

  • S’haurà de prendre especial atenció a la complexa configuració de la limitació als beneficis del conveni per determinades situacions. En aquest sentit, s’introdueix un concepte exprés de ‘’persona qualificada’’ per beneficiar-se del conveni amb una redacció que de ben segur portarà cua.

  • Es preveu expressament la possibilitat d’assistir a l’arbitratge com a mesura addicional a la millora dels procediments amistosos de resolució de conflictes entre ambdós territoris.

  • Com una última qüestió a destacar, hem de referir-nos a les entitats transparents i, en particular, a la problemàtica de l’aplicació dels beneficis del conveni a aquelles, inclús quan l’entitat es troba en un tercer país.

Quan s’aplicaran les noves mesures?

Com dèiem, amb caràcter general, els impostos retinguts a l’origen apliquen les noves regles ja des del 27 de novembre.

Ara bé, pels impostos amb un període impositiu el nou conveni aplica a aquells que s’iniciïn a partir de la data establerta.

Pels procediments amistosos, el nou protocol és d’aplicació als nous casos que s’iniciïn a partir de la reiterada data.

I, per la resta de casos, com a clàusula de tancament, a partir del 27 de novembre.

Conclusió

Sense cap dubte, la modificació aprovada suposa, per una banda, la necessària actualització del conveni al model de la OCDE i, per altra banda, ve a complir amb històriques demandes de les empreses que operen en ambdós territoris.

Ara bé, com apuntàvem, mereix especial atenció i cura la nova clàusula de limitació de beneficis i l’impacte que, a la pràctica, aquesta pot suposar per a determinades estructures d’inversió.

Imprimir en PDF