Contractació de treballadors estrangers i comprovació de validesa de les autoritzacions de treball

En el butlletí Noticies RED 7/2021 s’informa que la Inspecció de Treball i Seguretat Social ve observant situacions de contractació i alta en Seguretat Social de treballadors estrangers extracomunitaris en situació irregular, en donar-se per vàlides per algunes empreses autoritzacions administratives per treballar falsificades o a nom de terceres persones.

El fet que la persona treballadora exhibeixi una autorització falsificada, o bé, sent vàlida, figuri expedida a nom d’una altra persona, no eximeix de les responsabilitats administratives previstes en la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, encara que hagin cursat les altes en Seguretat Social.

Per aquest motiu, considerem convenient recordar a les empreses que abans de contractar a un treballador estranger cal confirmar, amb caràcter previ, la seva identitat; en cas de contractar persones treballadores extracomunitàries haurà de comprovar la validesa i exactitud de les autoritzacions per treballar a Espanya:

  • Demanar el document original d’autorització per treballar a Espanya (NIE), i desconfiar de l’autenticitat de fotocòpies i documents fets malbé o borrosos. És recomanable que l’empresa faci directament còpia del document original i la conservi.
  • Examinar el període de validesa i àmbit geogràfic i d’ocupació del document que autoritza per treballar a Espanya, i així assegurar-se que es troba vigent en el moment de la contractació.
  • Efectuar una mínima comprovació visual, confrontant si la persona a qui es pretén contractar és la mateixa que apareix al document d’autorització per treballar a Espanya i, si no n’hi ha una correspondència essencial entre els seus trets fisonòmics, s’aconsella declinar la contractació, davant del risc d’una identitat suplantada.

Atesa la gravetat dels fets, s’estan planificant actuacions inspectores dirigides específicament a la detecció i sanció d’aquests supòsits; per aquest motiu es considera convenient informar les empreses de les seves obligacions de verificació de la documentació esmentada abans de procedir a l’alta i la contractació de persones treballadores.