Com determinar la data límit del teletreball com a mesura de contenció de la Covid-19

Una de les primeres mesures de caràcter laboral implementades després de la declaració de l’estat d’alarma va ser la de potenciar el teletreball, que va ser establert com a mesura preferent per l’article 5 de l’RDL 8/2020, sempre que això fos “tècnicament i raonablement possible i si l’esforç d’adaptació necessari resultava proporcionat”. 

Tal i com s’estableix a la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, publicada al BOE de 10/07/2021, a les situacions de treball a distància implantades com a mesures de contenció sanitària de la COVID-19 els hi seguirà essent d’aplicació la normativa de teletreball anterior; no obstant, les empreses estan obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que resulti necessari. La compensació de despeses es realitzarà segons s’acordi en negociació col·lectiva, si fos el cas.

És rellevant fins a quina data es pot considerar el teletreball com a mesura de contenció de la pandèmia, precisament perquè aquestes situacions de treball a distància no estan obligades a complir amb gran part dels requisits i la formalització d’un acord escrit previstos a la citada Llei 10/2021, de 9 de juliol; en canvi, dita normativa serà d’obligat compliment un cop el teletreball sigui de caràcter permanent per no està vinculat a una mesura Covid.

La norma que preveia el teletreball com a mesura de contenció del Covid19 inicialment tenia una vigència prevista fins un mes després de la fi de l’estat d’alarma i, encara que normes posteriors van preveure la progressiva reincorporació al treball presencial, el RDL 15/2020, del 21 d’abril, va prorrogar aquella preferència per a dos mesos més addicionals. Això suposa que el teletreball com a mesura Covid es pot mantenir fins el 9 d’agost, tres mesos després de la finalització de l’estat d’alarma.

El 9 d’agost podria determinar, doncs, que l’empresa pugui revertir el treball a distància COVID-19 sense cap mena de condicionant; prèviament també podria fer-ho, però en aquest cas hauria d’acreditar causes que justifiquessin l’excepció a la preferència.

No obstant, i donada l’arribada d’una cinquena onada en la situació de pandèmia, cal tenir en compte que mentre les mesures de contenció es mantinguin, la seva aplicació es podria estendre més enllà del 9 d’agost de 2021 però sempre que la situació sociosanitària en aquest moment ho aconselli, i pugui, per tant, vincular-se a mesures de contenció sanitària derivades de la COVID -19 que segueixin vigents. En aquest cas, l’anàlisi probablement s’haurà de realitzar a nivell autonòmic donada la diferent situació epidemiològica per territori, així com la diferent gestió de la pandèmia que els governs autonòmics estan realitzant.

Per tant, fins el 9 d’agost de 2021, si més no, es podrà mantenir el règim de treball a distància COVID-19; a partir d’aquesta data, llevat de previsió normativa en sentit contrari, es podria seguir mantenint en la mesura que pugui vincular-se a mesures destinades a contenir la propagació de virus.