Ajornament en el pagament de la renda dels arrendaments per a ús diferent del de vivenda

Al BOE d’avui 22 d’abril, s’ha publicat el Reial Decret-llei 15/2020 de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació, davant l’impacte econòmic i social del COVID-19. L’esmentada norma, a banda d’adoptar nombroses mesures en l’àmbit econòmic i laboral, inclou dins l’apartat de mesures per reduir les despeses de PIMES i autònoms, diferents mesures per poder negociar l’ajornament en el pagament de la renda dels arrendaments per a ús diferent del de vivenda.

Sintetitzarem a continuació les principals mesures:

1.-Quan l’ARRENDADORA sigui una empresa o entitat pública de vivenda, o una persona física o jurídica considerada gran tenidor (entendrem per gran tenidor quan aquesta persona sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent pàrquings i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2).

En aquests supòsits si l’ARRENDATÀRIA li sol·licita la moratòria en el pagament de la renda, s’aplicarà de manera automàtica i afectarà al període que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents, prorrogables d’una a una, si aquell termini fos insuficient en relació a l’impacte produït pel COVID-19, sense que en cap cas es puguin superar els quatre mesos. La renda ajornada durant aquest termini serà satisfeta per l’ARRENDATÀRIA, sense cap tipus de penalització ni interessos, a partir de la primera renda que es torni a satisfer, mitjançant el fraccionament del total import ajornat en un termini de dos anys, i sempre dins la vigència del contracte.

2.-Quan l’ARRENDADORA no compleixi amb les condicions establertes al punt anterior, aleshores l’ARRENDATÀRIA també podrà demanar un ajornament temporal en el pagament de la renda, en els termes abans indicats. Dins el marc d’aquest acord les parts podran disposar lliurement de la fiança prevista a l’article 36 de la Llei d’Arrendaments Urbans, que podrà ser utilitzada pel pagament total o parcial d’alguna de les mensualitats de la renda. La part que s’hagi disposat l’ARRENDATÀRIA haurà de restituir-la a l’ARRENDADORA en el termini màxim d’un any o en el termini de vigència del contracte si aquest és inferior a un any. 

3.-Requisits que ha de complir l’ARRENDATÀRIA per sol·licitar l’ajornament en el pagament de la renda previstos als punts 1 i 2 anteriors:

  • Si és un autònom, haurà d’estar afiliat i en situació d’alta, a la data de declaració de l’estat d’alarma (14 de març), en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms.
  • Si és una PIME no pot superar els límits previstos a l’article 257.1 de la Llei de Societats de Capital (és a dir, que durant els dos últims exercicis, es compleixin com a mínims dues de les tres circumstàncies següents: el total de partides de l’actiu no superi els 4.000.000 d’euros; la xifra anual de negoci no superi els 8.000.000 d’euros i el número mitjà de treballadors durant l’exercici no superi els 50).

Tan si és autònom com una PIME:

  • L’immoble haurà de trobar-se afecte a l’activitat.
  • Que la seva activitat li hagi estat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, o normatives posteriors.
  • I si la seva activitat no va quedar suspesa caldrà acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que es sol·licita l’ajornament de la renda, en al menys un 75%, en relació a la facturació mitja mensual del trimestre al que pertany aquest mes, referit a l’any anterior.
  • Aquest ajornament, l’ARRENDATÀRIA tindrà temps per sol·licitar-lo a l’ARRENDADORA, fins el proper dia 23 de maig, sempre i quan ambdues parts no haguessin arribat abans a una altre tipus d’acord transaccional.

Imprimir en PDF