Actualitat Laboral | Setembre 2020

Pròrroga dels ERTOS vinculats al COVID 19

Les modalitats d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) vinculades al Covid 19, inicialment aprovades pel Real Decret-llei 8/2020, de 17 de març, actualment tenen la seva vigència prorrogada fins a 30 de setembre de 2020, d’acord amb el que es preveu al Real Decret-llei 24/2020, de 26 de Juny. Recordem que aquesta normativa permet la tramitació d’ERTOS de suspensió de contractes  de reducció de jornada en condicions diferents a les habituals, tant per la composició de les parts negociadores, com per la durada de la tramitació, la justificació de la força major en les restriccions vinculades a la pandèmia, així com les excepcions de quotes a la Seguretat Social que poden aplicar les empreses, sempre que es mantingui el compliment dels requisits establerts, entre ells el manteniment de l’ocupació durant 6 mesos.

Es preveu que en la taula de diàleg social (formada per l’executiu central, patronals i sindicats) s’assoleixi un nou acord per fer efectiva una nova pròrroga dels ERTOS vinculats al Covid 19. Es desconeix, de moment, l’abast d’aquesta pròrroga en diferents aspectes: per a quins sectors, fins a quina data, i en quines condicions. Emetrem una nota informativa específica tant bon punt es publiqui aquesta nova normativa.

Possible recàrrec de prestacions si el Covid 19 es considera contingència professional i existeix falta de mesures de seguretat

La Direcció de l’Organisme Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha emès recentment una nota informativa, en la que recorda la possibilitat que les patologies que pateixi una persona treballadora derivades de l’exposició al Covid 19 puguin ser considerades com a contingència professional, i la procedència del recàrrec de prestacions per falta de mesures de seguretat.

En primer lloc, cal aclarir que la consideració de contingència professional de les patologies vinculades al Covid 19 no és automàtica, sinó que serà necessari constatar que el contagi s’ha produït al lloc de treball o en ocasió de la prestació de serveis, i que en sigui la causa exclusiva. No cal confondre, doncs, aquesta consideració de contingència professional a tots els efectes amb el tractament de les incapacitats temporals derivades del Covid 19, com a assimilades a accident de treball exclusivament a efectes del pagament de la prestació econòmica de la Seguretat Social.

En aquest sentit, són els serveis de prevenció dels que han de fer un estudi detallat de cada cas, en funció de la naturalesa de les funcions que efectuen les treballadores i procedir a l’adaptació de les tasques que considerin necessàries.

Així doncs, només en cas que el contagi de Covid 19 hagi tingut com a causa exclusiva el treball podrà considerar-se que existeix una contingència professional. Cal recordar que la competència per determinar si una contingència és comú o professional recau en l’INSS, que en el procediment de determinació de contingència pot sol·licitar informe a la Inspecció de Treball.

Només si es compleix aquest requisit previ de que una contingència causant de prestacions econòmiques de la Seguretat Social es determina que és professional hi haurà la possibilitat d’imposició d’un recàrrec de prestacions, per la qual cosa caldrà també que es conclogui que dita contingència ha estat causada per l’incompliment empresarial de les mesures de seguretat i salut en el treball. En aquest sentit, les actuacions de la Inspecció de Treball de comprovació de les circumstàncies en les que es produeix una contingència professional, amb l’objecte de que els funcionaris inspectors elaborin un informe de proposta de recàrrec de prestacions per falta de mesures de seguretat, es durà a terme seguint els procediments ordinaris de l’actuació inspectora en casos d’accidents de treball o malalties professionals.

En conclusió, per minimitzar el risc d’un possible recàrrec de prestacions, per contagi de Covid 19 a la feina, resulta imprescindible que les empreses i organitzacions apliquin  i facin un correcte seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals, entre elles les previstes expressament pels centres de treball a l’article 7 del Real Decret-llei 21/2020, de 9 de Juny, que en síntesi preveuen la correcta ventilació, neteja i desinfecció dels llocs de treball, posar a disposició de les persones treballadores gels hidroalcohòlics o desinfectants, aigua i sabó, així com els EPI’s adequats (mascaretes), adaptar l’organització i els torns de treball per garantir una distància mínima interpersonal d’1’5 metres, evitar la coincidència massiva de persones tant treballadors/es com clientela o usuaris, i la potenciació de la prestació de servei en règim de teletreball quan sigui possible per la naturalesa de l’activitat laboral.

Imprimir en PDF