Les societats professionals al punt de mira | Nota de l’Agència Tributària

El passat 25 de febrer l’Agència Tributària va publicar una Nota en la qual adverteix sobre la interposició de societats per part de professionals quan les utilitzen per facturar els seus serveis a través d’elles.
En realitat, no es tracta d’una qüestió nova, ja que durant els últims anys la mateixa Agència ja va publicar altres notes de contingut similar i, el que és més important, a la pràctica es van portar a terme nombroses inspeccions a professionals per aquesta qüestió.

Avís per a navegants

En realitat, el contingut de la Nota no és més que una sort d’advertència pels contribuents de quins són, a judici de l’Administració tributària, els comportaments contraris a l’ordenament jurídic i que són susceptibles de regularització.


Impost sobre Societats versus IRPF

Sense cap dubte, el principal qüestionament que fa l’Administració en l’ús d’aquestes societats és la tributació de les rendes obtingudes al tipus d’Impost sobre Societats (actualment el 25%) en comparació amb la que el professional, d’exercir directament l’activitat, hauria tingut en el seu IRPF (amb tipus superiors al 45% en algunes Comunitats Autònomes).
Produint-se, d’aquesta manera, el que es coneix com l’acumulació de rendes de la societat, ja que aquestes no acabarien tributant efectivament en l’IRPF del soci fins el repartiment en forma de dividends.

Com detectar una societat fraudulenta?

A judici de l’Administració seran indicis d’una estructura ‘’fraudulenta’’ aquells supòsits en els que la societat no tingui medis materials i humans per oferir els serveis professionals.

A això s’hi afegeix que hi haurà que determinar si la intervenció de la societat en la realització de les operacions és ‘’real’’ o és una pura ‘’simulació’’. Al respecte, la inspecció ha vingut al·ludint al que denomina ‘’caràcter personalíssim de l’activitat professional’’ per arribar a qüestionar si els clients, quan contracten els serveis de la societat, el que fan per ella mateixa o, pel contrari, pel prestigi o renom del professional en qüestió.

Aquesta seria la via de la regularització per simulació. Via que, en ocasions, pot resultar per l’Administració gens senzill d’acreditar.

Via alternativa: Operacions vinculades

Davant d’aquesta dificultat que pot comportar la justificació de la societat professional simulada, la Inspecció, en moltes altres ocasions, ha vingut a regularitzar aquestes situacions amb les normes de valoració de les operacions vinculades. En efecte, l’Administració ve a aplicar la norma particular que la Llei de l’Impost sobre Societats fixa per valorar els serveis professionals realitzats entre soci i societat.

Que ens espera en un futur?

Alguns pretenen emparar aquestes conductes a l’article 38 de la Constitució (llibertat d’empresa). Però, essent pràctics, el següent pas en aquesta tragèdia grega vindrà de la mà del Tribunal Suprem quan resolgui el recurs de cassació sobre el fons de l’assumpte que a data d’avui es troba pendent de resolució.

Imprimir en PDF