Sistema d’incentius per a les empreses que han disminuït la sinistralitat laboral (Reial Decret 231/2017)

Les empreses que hagin contribuït a la disminució de la sinistralitat, amb inversions quantificables en prevenció de riscos laborals i realització d’actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals, ja poden presentar la sol·licitud al sistema de incentius (Bonus) de reducció de les cotitzacions per contingències professionals corresponent a l’exercici 2017.

1) Terminis de presentació

Des del 15 d’Abril i fins el 31 de maig.

2) Quantia de l’incetiu

Entre 5% i el 10% de l’import de les quotes per contingències professionals

3) Requisits general per obtenir el 5% de bonus

  • Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum total de quotes per contingències professionals superior a 5.000€ o haver assolit un volum de cotització per contingències professionals de 250€ en un període de observació de quatre exercicis.

  • Trobar-se en el període d’observació per sota dels límits que s’estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i extrema a què es refereixen els apartats 1 i 2 de l’annex II del real decret.

  • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social.

  • No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa.

  • Acreditar el compliment per l’empresa dels requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals (tenir contractat un servei de prevenció de riscos laborals).

4) Requisits per obtenir el 5% addicional

  • Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis o ampliació dels recursos propis existents (treballadors designats o servei de prevenció propi).

  • Realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa.

  • Existència de plans de mobilitat viària.

  • Realització d’inversions en l’elecció d’equips de treball o equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.

Imprimir PDF