Regulació de la jubilació parcial

Dins del Marc Estratègic de l’Espanya Industrial 2030, aquesta disposició adopta mesures que afecten directament a l’àmbit laboral i més concretament a la regulació de la jubilació parcial.

Es tracta d’una reforma limitada (orientada particularment a sectors professionals industrials i, dins d’aquests, a determinats col·lectius de treballadors) i temporalment transitòria, que exigeix per a la seva efectivitat la concurrència de determinats requisits referits tant als treballadors que accedeixin a la jubilació parcial com a les empreses en què estiguin prestant els seus serveis.

D’aquesta manera, s’amplia el termini d’aplicació de la regulació per a la jubilació parcial amb contracte de relleu vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011 fins a 31 de desembre de 2022 (finalitzava el 31 de desembre de 2018) quan concorrin els següents requisits:


Sectors i treballadors beneficiaris de la mesura:

  • Els treballadors que sol·licitin l’accés a la jubilació parcial han de realitzar directament funcions que requereixin esforç físic o alt grau d’atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.

Requisits dels treballadors:

  • Tenir una antiguitat a l’empresa d’almenys 6 anys a la data de la jubilació parcial.

  • Acreditar un període de cotització de 33 anys.

  • Que la reducció de la jornada de treball sigui entre un mínim d’un 25% i un màxim del 67% (80% pels casos en què el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte indefinit).

  • Existència d’una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i el jubilat parcial, de manera que la del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65% de la mitjana de les bases de cotització corresponents als 6 últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

Requisits de les empreses:

  • El percentatge de treballadors amb contracte indefinit en el moment del fet causant de la jubilació parcial ha de superar el 70% del total dels treballadors de la seva plantilla.

  • S’exigeix a les empreses que s’acullin a aquesta mesura que incloguin entre la informació no financera dels seus informes de gestió (art. 262.1 text refós de la Llei de societats de capital), la referida a les mesures que l’empresa adopti en el marc de la transició cap a una economia descarbonitzada.

Imprimir en PDF