Quan resulta obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals?

L’auditoria de comptes és un mecanisme de control que serveix per donar confiança i seguretat a la informació financera i per tant aporta millors garanties davant tercers (accionistes, entitats financeres, creditors, entitats de crèdit i caució, etc.).

En determinats casos, es converteix en un requisit obligatori, habitualment vinculat al volum de l’entitat o bé de l’activitat que desenvolupa. Adjunt s’indiquen aquells casos en què segons la regulació actual, l’auditoria dels comptes anuals és obligatòria.

Límits d’Auditoria Obligatòria per Societats de Capital (Societat de responsabilitat limitada i Societats Anònimes)

Els límits són, per aquella societat que durant dos exercicis consecutius en data de tancament superin almenys dues de les circumstàncies següents.

Altres Aspectes a tenir en compte

 • Les societats perden l’obligatorietat d’auditar els comptes anuals si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies anteriorment indicades.
 • En el primer exercici social des de la seva constitució, les societats que superin dos dels límits indicats al tancament d’aquest exercici estaran obligades a sotmetre a auditoria els seus comptes anuals.
 • S’ha de tenir en compte que quan es faci referència al fet que els requisits han de complir-se durant dos exercicis consecutius, serà en el segon any en el qual s’haurà d’auditar els comptes anuals de la societat. A efectes pràctics, si una societat supera els límits d’auditoria en els exercicis 2016 i 2017, recaurà en el 2017 l’obligació d’auditar-se i procedirà que la Junta General es reuneixi i nomeni auditor abans del 31 de desembre del 2017.
 • Pel que es refereix als comptes anuals Consolidats s’ha de tenir en compte el següent:
  • Pel primer exercici en què existeixi un nou grup, es pot acollir a la dispensa per volum si el conjunt de les societats del grup compleixen, almenys, dos dels tres límits. Per contra, si en el primer any que existeix un grup se sobrepassen dos dels tres, la societat dominant estarà obligada a formular comptes consolidats en aquest primer exercici.
  • Aquest mateix criteri és d’aplicació en el cas d’un grup preexistent que pren el control d’una altra societat.
  • La dispensa no és aplicable si alguna societat del grup ha emès valors admesos a negociació en algun estat de la UE, o si alguna de les societats del grup tenen la consideració de EIP.
  • Quan l’adquisició del control d’una societat s’hagi produït per etapes, la societat dominant estarà obligada a consolidar en l’exercici en què es produeixi l’adquisició que atorgui el control.

Altres Casos en funció de les circumstàncies

Així mateix, hi ha altres casos en què concorren alguna de les circumstàncies, independentment de quina sigui la seva naturalesa jurídica (per tant, inclou societats, fundacions, associacions, etc):

Fundacions

Pel que fa a aquest tipus d’entitat, depèn d’on estan localitzades i per tant si la competència és estatal o autonòmica.
Els límits següents són per a aquelles entitats que, durant 2 exercicis consecutius, amb data de tancament, superin almenys 2 de les circumstàncies següents:

Resta d’entitats (Associacions, entitats sense ànim de lucre, etc)

Pel que fa a les Associacions declarades d’utilitat pública així com per a la resta d’entitats, qualsevol que sigui la seva naturalesa, existeix obligació d’auditoria obligatòria quan, durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dues de les següents circumstàncies:

Altres casos especials

Poden existir també altres casos concrets com:

 • Aquelles societats mercantils en les quals, almenys, un soci que representi el 5% del capital social ho sol·liciti al Registre Mercantil de la seva província.
 • Aquelles empreses o entitats que s’hagin d’auditar per mandat oficial.
 • Quan ho estableixen els estatuts o pactes socials.

Auditoria obligatòria per raó de l’Activitat de l’entitat

Hi ha altres supòsits especials en què determinades societats en funció de la seva activitat estan obligades a realitzar auditoria de comptes. Els supòsits especials més rellevants són:

 • Empreses o entitats que cotitzen en Borsa o que emeten obligacions en oferta pública.
 • Empreses o entitats que tenen per objecte social qualsevol activitat subjecte a la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
 • Les mutualitats de previsió social i mútues a prima fixa de l’exercici.
 • Entitats de crèdit o entitats de pagament.
 • Empreses del sector elèctric.
 • Societats anònimes esportives.
 • Institucions d’inversió col·lectiva (fons d’inversió, SICAV), societats gestores de IIC, Agències de valors, així com societats que s’indiquen a la intermediació financera.
 • Les entitats de capital risc (SCR, FCR, Gestores).