Pròrroga dels ERTO fins al febrer de 2022

En virtut de la VI Acord Social en Defensa de l’Ocupació aconseguit en data de 27 de setembre, al BOE de 29 de setembre de 2021 s’ha publicat el Reial decret llei 18/2021, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball; entre les principals mesures que incorpora destaquem les següents:

Pròrroga dels ERTO vigents fins al 28/02/2022 (art 1)

Fins al 31 d’octubre: es manté l’esquema actual i els beneficis en matèria de cotització vigent

A partir de l’1 de novembre i fins al 28 de febrer de 2022: es fixen nous requisits i ajudes que entraran en vigor l’1 de novembre i s’estendran fins al 28 de febrer de 2022.

La pròrroga se subordina a:

 • Presentació d’una sol·licitud davant l’autoritat laboral, entre l’1 i el 15 d’octubre.
 • Haurà d’anar acompanyada d’una relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones treballadores.
 • En el cas d’expedients per causes ETOP ha d’anar acompanyada també de l’informe de la representació legal de les persones treballadores.
 • Remissió de la sol·licitud de pròrroga a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS)

Les empreses a les quals els sigui autoritzada la pròrroga d’un ERTO han de formular una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació en el termini de quinze dies hàbils següents a l’1 de novembre de 2021, la data de la notificació de la resolució expressa de l’autoritat laboral aprovant la pròrroga, o del certificat acreditatiu del silenci administratiu, en cas que sigui posterior a l’1 de novembre.

En cas de no presentar la documentació durant el termini, l’ERTO es donarà per finalitzat i no és aplicable des de l’1 de novembre; en cas de presentar-se, l’autoritat laboral tindrà 10 dies per dictar resolució estimatòria de la pròrroga; en absència de resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà estimada (silenci positiu).

Beneficis en matèria de cotització: les empreses que tinguin autoritzats ERTOS podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, dels següents % d’exempció:

Accions formatives: els beneficis s’associen a les accions formatives que, per a empreses entre 10 i 49 persones treballadores, hauran d’arribar a les 30 hores de durada; en les de més de 50 empleats, s’exigiran 40 hores.

Aquestes activitats formatives es finançaran amb un increment de crèdit per al finançament en l’àmbit de la formació programada (Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral). La norma regula, així mateix, el dret a un increment de crèdit per al finançament d’accions que depèn de la mida de l’empresa i que arriba a 425 euros per persona treballadora (plantilles d’entre 1 i 9 persones treballadores), 400 euros (plantilles de 10 a 49) o 320 euros (empreses amb 50 o més persones treballadores) (art. 3).
El pla d’accions formatives s’efectuarà entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de juny de 2022.

Relació de persones incloses en l’ERTO: serà requisit indispensable per a l’aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de cotització i per al reconeixement de les prestacions per desocupació, la presentació d’una relació de les persones treballadores que estiguessin incloses  amb data de 30 de setembre de 2021 en l’àmbit d’aplicació de l’ERTO i les que vagin a romandre en l’esmentat expedient durant la pròrroga.

Aquest llistat s’ha de presentar en el termini de 5 dies hàbils des del dia en què produeixi efectes la resolució expressa o per silenci administratiu que estimi la sol·licitud de pròrroga o d’autorització, o des de la data en què es produeixi la comunicació, segons procedeixi en cada cas.

Haurà de presentar a la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social, en el model recollit en l’annex, que serà publicat a la pàgina web d’aquest Ministeri i que, un cop emplenat, es posarà a disposició de l’autoritat laboral competent, la TGSS, el SEPE i la ITSS.

En el cas que es produeixin alteracions en el nombre de persones treballadores afectades o en la identitat de les mateixes per qualsevol causa, l’empresa haurà de presentar un nou llistat amb la relació de les noves persones treballadores que passin a estar incloses en l’ERTO.

ERTO per impediment / limitacions d’activitat posteriors a 30/09 (art. 2)

Les empreses podran sol·licitar un nou ERTO per impediment o limitació quan es vegin afectats per noves restriccions vinculades a la COVID-19.
Aquestes empreses podran passar d’un ERTO d’impediment a limitació i viceversa, mitjançant el procediment ja existent i que exigeix comunicació a l’autoritat laboral i a la representació legal de les persones treballadores, així com declaració responsable davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Les empreses a les quals els sigui autoritzada el nou ERTO han de formular una sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació en el termini de quinze dies hàbils següents a la notificació de la resolució expressa estimatòria de l’autoritat laboral o del certificat acreditatiu de l’silenci administratiu.

Beneficis en matèria de cotització: les empreses que tinguin autoritzats ERTOS podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, dels següents % d’exempció:

Serà requisit indispensable per a l’aplicació de les mesures extraordinàries en matèria de cotització i per al reconeixement de les prestacions per desocupació, la presentació d’una relació de les persones treballadores incloses en l’expedient de regulació temporal d’ocupació en el moment de l’inici de la seva aplicació.

Pròrroga de continguts complementaris (art. 5) i de les mesures de protecció de les persones treballadores (art. 6) de l’RDL 30/2020

 1. Compromís de salvaguarda l’ocupació:
  Es mantenen vigents els compromisos de manteniment de l’ocupació de manera que:
  • Els compromisos de manteniment de l’ocupació generats en virtut dels beneficis recollits en el RDL 8/2020, RDL 24/2020, RDL 30/2020 i RDL 2/2021, continuen vigents en els termes previstos en aquestes normes i pels terminis recollits en aquestes.
  • Les empreses que rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social a partir de 2021.10.01 queden compromeses a un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l’ocupació, en els mateixos termes que la normativa anterior.
  • Si l’empresa estigués afectada per un compromís de manteniment de l’ocupació prèviament adquirit, l’inici del nou període previst es produirà quan aquell hagués acabat.
 2. Pròrroga de la “prohibició d’acomiadar”, protecció dels contractes temporals i altres limitacions
  Es manté fins al 28 de febrer de 2022 l’anomenada “prohibició” d’acomiadar: recordem que la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en què s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els arts. 22 i 23 RDL 8/2020 no es poden entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament.
  La suspensió dels contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) per ERTO suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada dels contractes com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cada modalitat, respecte de les persones afectades.
  També segueixen en vigor els límits i excepcions en relació amb la realització d’hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions fins a 28 de febrer de 2022.
 3. Pròrroga de les mesures extraordinàries de protecció per desocupació (art. 6)
  Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació són aplicables fins al 28 de febrer de 2022:
  • Reconeixement del dret a la prestació encara que no es tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari.
  • Consum de prestacions: l’anomenat «comptador a zero» (és a dir, el període en què una persona cobra l’atur no es computa com a «gastat» si en el futur torna a percebre la prestació) s’amplia durant tot el 2022. En conseqüència, una persona afectada per ERTO que sigui comiat a partir de l’1 de gener de 2023 podrà cobrar tota la prestació per desocupació generada abans de la crisi sanitària (disp. final. 1ª).
   Sense perjudici de l’anterior, no es computaran en cap moment com consumides les prestacions per desocupació obtingudes, durant els ERTOS per aquelles que accedeixin a un nou dret, abans de l’1 de gener de 2023, a conseqüència de la finalització d’un contracte de durada determinada o d’un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o un acomiadament per qualsevol causa declarat improcedent.
  • Quantia de la prestació per desocupació: es determinarà aplicant, a la base reguladora de la relació laboral afectada per l’expedient, el percentatge del 70%, sense perjudici de l’aplicació de les quanties màximes i mínimes previstes a l’article 270.3 LGSS.
  • Compatibilitat de les prestacions per desocupació amb el treball a temps parcial en determinats supòsits: quan les prestacions per desocupació es compatibilitzin amb la realització d’un treball a temps parcial no afectat per mesures de suspensió, no s’ha de deduir de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.
 4. Protecció dels treballadors fixos discontinus
  Es recupera la prestació extraordinària per a persones treballadores amb contractes fixos discontinus i les que realitzin treballs fixos i periòdics repetits en dates certes, que es troben en període d’inactivitat productiva. Per a aquest col·lectiu es garanteix, per primera vegada, el mateix «comptador a zero» (art. 7).
 5. Límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal
  Es prorroguen els límits i previsions relacionats amb el repartiment de dividends i la transparència fiscal per a tots els ERTOS autoritzats amb anterioritat o en virtut d’aquest nou reial decret llei.
  Recordem que les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin als ERTOS i que utilitzin els recursos públics destinats a aquests no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l’exercici fiscal en què s’apliquin aquests ERTOS, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social i han renunciat.
  Aquesta limitació no serà d’aplicació per a aquelles entitats que, amb data de 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de 50 treballadors en situació d’alta a la Seguretat Social.

Protecció dels treballadors autònoms

Els ajuts per a aquest col·lectiu es mantenen fins el 28 de febrer de 2022, incloent-hi la prestació extraordinària per cessament d’activitat.
A partir de l’1 d’octubre de 2021, els autònoms en alta en REPTA o RETM que haguessin percebut el 30 de setembre alguna de les prestacions per cessament d’activitat (arts. 7 i 8 RDL 11/2021), tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional del 90% de les cotitzacions del mes d’octubre, el 75% de les del mes de novembre, el 50% de les de desembre i el 25% de les cotitzacions de gener de 2022.

Es mantenen exoneracions graduals per a aquells autònoms que havien gaudit d’algunes de les prestacions fins a 30 de setembre, que aniran del 90% el primer mes al 25% en el quart mes, mentre que la prestació ordinària es manté com fins ara.

 • Prestació per suspensió de l’activitat (tancament per decisió administrativa): la prestació serà del 70% de la base mínima, com a regla general (art. 9).
 • Prestació compatible amb l’activitat per compte propi: per a aquelles persones autònomes l’activitat no s’ha recuperat o empitjora o tinguin ingressos limitats, sempre que puguin acreditar una caiguda de la facturaciódel 50% acumulat entre el tercer i quart trimestre del 2021 versus igual període en 2019, un rendiment màxim d’1,2 vegades l’SMI i acumulin cotitzacions suficients durant els mesos previs de contribució a la Seguretat Social. L’import d’aquesta prestació és el 70% de la base de cotització, és a dir, en el cas de la base mínima, 660 euros a l’any (art. 10).
 • Prestació extraordinària per baixos ingressos per als que no puguin accedir a la prestació ordinària: per al manteniment de la prestació extraordinària s’exigirà acreditar en l’any 2021 un total d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors al 75% dels que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020. Pel que fa al límit d’ingressos, es requereix una caiguda del 75% d’ingressos en el quart trimestre del 2021 versus el quart trimestre del 2019 i un rendiment màxim equivalent al 75% de l’SMI (el nou: 965 euros al mes, en catorze pagues). L’import d’aquesta prestació serà l’equivalent al 50% de la base de cotització, que en el cas de la mínima és de 472 euros (art. 11).
 • Prestació per a treballadors de temporada: prestació per a aquelles persones autònomes amb ingressos menors a l’SMI; la quantia de la prestació serà de l’70% de la base mínima (art. 12).

Actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

La ITSS té la competència de control de l’acompliment dels requisits i de les obligacions establertes en relació amb les exempcions en les cotitzacions de la Seguretat Social previstes relatives a expedients de regulació temporal d’ocupació basats en causes relacionades amb la COVID-19 (disp. adic. 2ª).

Pla MECUIDA

Aquest pla, adreçat a persones treballadores per compte aliè que han d’acreditar el deure de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, contempla mesures de conciliació familiar i laboral vigents fins al 30 de setembre de 2021:

 • Adaptació de la jornada
 • Reducció de jornada, que poden arribar a la totalitat si la reducció és del 100%.