Pressupost General de l’Estat 2018

El BOE de 4 de juliol de 2018 va publicar la Llei 6/2018 de 3 de Juliol de pressupostos generals de l’Estat (LGPE) per a l’any 2018 que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació.

Entre les mesures més destacades de la LGPE 2018 en l’àmbit laboral destaca l’ampliació del permís de paternitat i l’increment de la base màxima de cotització a la Seguretat Social:

Ampliació del permís de paternitat

L’entrada en vigor de les modificacions normatives realitzades sobre la prestació per paternitat han suposat dues novetats importants en cas de naixement des del 5 de juliol de 2.018:

Durada: Com a regla general passa a ser de cinc setmanes (abans quatre), ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon.

Gaudiment: Serà ininterromput excepte l’última setmana, que podrà gaudir-se de forma independent en un altre moment dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, quan així es sol·liciti a l’inici del permís i previ acord amb l’empresa.

Topalls màxim i mínim de les bases de cotització a la Seguretat Social

A partir del dia 1/08/2018, la base màxima de cotització serà de 3.803,70 euros mensuals (increment de 52,50 euros sobre la quantitat actual de 3.751,20 euros).

La base mínima de cotització passa a ser de 932,70 euros mensuals (increment de 12,90 euros).

Imprimir en PDF