Obligacions d’informació a Hisenda

Fiscalitat de les criptomonedes

Obligacions d’informació a Hisenda

CAPÍTOL 2

Seguim amb la sèrie d’articles que us anunciàvem dedicada a la fiscalitat del món de les criptomonedes. En aquesta ocasió, i donada la novetat de l’assumpte, dedicarem aquest segon capítol a les obligacions d’informació a Hisenda que estan vigents des del passat dia 11 de juliol després de la publicació de la més que anunciada Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal. (Veure text complet de la Llei).

Quina informació obtindrà Hisenda de tercers?

Entre moltes altres mesures, aquesta norma incorpora, com veurem, importants canvis que afecten els criptoactius.

El primer d’ells és la nova obligació de subministrar informació a Hisenda que s’imposa a uns certs “operadors” del món critpo. Recordeu l’obligació que es va imposar a Airbnb i plataformes similars de donar informació dels propietaris que llogaven les seves cases o pisos a través d’aquelles? Doncs més o menys han repetit ara la mateixa jugada amb les criptomonedes.

Però la pregunta és quin tipus de “operadors” estaran obligats a subministrar aquesta informació i quina informació subministraran?

Doncs bé, perquè la lletra petita de la norma no porti a enganys i insistint com hem fet des del principi que no som uns experts en qüestions tecnològiques, serem el més fidels possibles a la literalitat de la llei (evitant els tecnicismes legals que no aportin valor).

Aquesta obligació tan sols afecta a operadors que siguin residents a Espanya o a establiments permanents situats en territori espanyol d’operadors estrangers. En conseqüència, aquesta obligació d’informar la Hisenda espanyola no afecta els operadors estrangers que no operin en territori espanyol mitjançant un establiment permanent.

La informació que comunicaran a Hisenda és diferent depenent del tipus d’operador. A saber:

  1. Operadors que proporcionin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, ja es presti aquest servei amb caràcter principal o en connexió amb una altra activitat.

    En aquest primer cas informaran Hisenda sobre la totalitat de les monedes virtuals que mantinguin custodiades. Aquest subministrament comprendrà informació sobre saldos en cada moneda virtual diferent i, en el seu cas, en diners de curs legal, així com la identificació dels titulars, autoritzats o beneficiaris d’aquests saldos.

  2. Operadors que prestin el servei de canvi entre monedes virtuals i diners de curs legal o entre diferents monedes virtuals, o facin intermediació  en la realització d’aquestes operacions.

    En aquest segon cas hauran d’informar de les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència relatives a monedes virtuals, així com els cobraments i pagaments realitzats en aquestes monedes, en els quals intervinguin o mediïn els referits operadors. Se’ls exigeix, a més, que presentin una relació nominal de subjectes intervinents amb indicació del seu domicili i número d’identificació fiscal, classe i nombre de monedes virtuals, així com preu i data de l’operació.

  3. Operadors que realitzin ofertes inicials de noves monedes virtuals, respecte de les quals lliurin a canvi l’aportació d’altres monedes virtuals o de diners de curs legal. Estaran igualment obligats a subministrar la informació relacionada en l’apartat 2) anterior.

Quina informació cal donar a Hisenda dels criptoactius situats a l’estranger?

La segona de les grans mesures introduïdes per la Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal ha estat la que afecta el “famós” Model 720 de declaració de béns i drets a l’estranger.

Els residents fiscals espanyols que siguin titulars de criptoactius custodiats a l’estranger hauran d’informar Hisenda d’aquests.

Aquesta obligació també s’estén a aquells que, fins i tot no sent legalment els titulars de les monedes virtuals, siguin beneficiaris o autoritzats o que, d’alguna o una altra forma, tingui el poder de disposició sobre aquelles. Igualment s’obliga a informar als qui siguin els seus titulars reals (concepte aquest recollit per la normativa interna espanyola).

A data d’avui encara no s’han fixat els límits a partir dels quals neix l’obligació de declarar aquests béns situats a l’estranger, ni tampoc la informació concreta que caldrà declarar. Entenem que en breu s’aniran aprovant.

El que sí que han aprovat ja són les sancions que s’imposaran per al cas que s’incompleixi amb aquestes obligacions; imports gens menyspreables:

  • Multa fixa de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades referides a cada moneda virtual individualment considerada segons la seva classe, que s’hagués hagut d’incloure en la declaració o que haguessin estat aportats de manera incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros. 
  • Multa de 100 euros per cada dada o conjunt de dades referides a cada moneda virtual individualment considerada segons la seva classe, amb un mínim de 1.500 euros, quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de l’Administració tributària; o quan s’hagi presentat la declaració per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics quan existeixi obligació de fer-ho per aquests mitjans.

En conclusió, com podeu observar el legislador intenta estrènyer el cèrcol del control de les monedes virtuals a través de la imposició de tota una sèrie d’obligacions d’informació.

Segurament aquest és la primera de moltes altres passes que anirà donant Hisenda en la mateixa direcció.

Ja sabeu que des del departament fiscal de Vilar Riba estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir. Com no pot ser d’una altra manera, estem preparats per al repte d’assessorar-vos en aquest desafiador món de les cripto. 

Ricard Garcia
Soci Vilar Riba
Assessor Fiscal