Obligació de rebre notificacions electròniques de l’agència tributària de Catalunya

A partir del proper dia 2 d’octubre entra en vigor l’ obligació de rebre les notificacions per via electrònica de les Administracions Públiques per a determinats col·lectius. Essent així, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ho està comunicant als afectats en els darrers dies.

Aquesta obligació afecta a:

  • les persones jurídiques,

  • les entitats sense personalitat jurídica (entre d’altres, comunitats de béns, SCP, herències jacents, etc.),

  • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada, i

  • els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

A aquests efectes, l’ATC ha creat la plataforma eNotum a la qual podrà accedir-se a través de la identificació digital de l’interessat (signatura electrònica).

En conseqüència, tots els afectats, a partir de l’esmentada data, rebran les notificacions de l’ATC exclusivament per via electrònica a través de l’esmentada plataforma (no en paper).

A la pràctica (i és del tot recomanable fer-ho) es podrà facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als quals s’enviarà l’avís de notificació electrònica. En aquest sentit, hem de tenir molt present que la manca d’aquest avís no afecta la plena validesa de la notificació realitzada a través de la plataforma, per tant, l’interessat haurà de consultar l’estat de les notificacions electròniques periòdicament.

Des del Departament Fiscal del Grup Vilar Riba estem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir al respecte.