Durant el proper mes de novembre les empreses hauran de presentar, per primera vegada, una nova declaració informativa. En aquest cas es tracta del Model 232 l’objecte principal del qual, però no l’únic, és la declaració de les operacions realitzades per la companyia amb persones o entitats vinculades.

Fins ara, aquestes obligacions d’informació a l’Agència Tributària es complien complimentant el corresponent apartat de la pròpia declaració de l’Impost sobre Societats. Ara bé, l’Administració ha considerat oportú que, per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, aquesta informació es faciliti a través d’una declaració específica i creada a aquest efecte (el Model 232).

El Model 232 s’exigeix pels períodes iniciats a partir de l’1 de gener de 2016

Resulta necessari aclarir que aquesta nova declaració, en cap cas, substitueix l’obligació de documentació de les operacions vinculades (els famosos Master i Country file); obligacions aquestes últimes diferents i independents de la presentació del nou Model 232.

Tres grups diferenciats d’informació

El contingut del nou model inclou tres grups diferents d’informació:

  • Informació d’operacions vinculades (no totes, sinó que es fixen determinats límits segons l’import i la tipologia d’aquelles).

  • Operacions amb persones o entitats vinculades en el cas particular que apliqui el benefici fiscal conegut com a patent box.

  • I, finalment, les operacions relacionades amb paradisos fiscals.

Termini de presentació

El termini per presentar el model és durant el mes següent als 10 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Per tant, amb caràcter general, serà durant el mes de novembre de cada any.

Imprimir en PDF