Es modifica la llei d’arrendaments urbans

El Govern ha aprovat un Reial Decret llei sobre habitatge, amb mesures dirigides a incentivar l’oferta d’habitatge de lloguer, oferir més seguretat i certesa a l’inquilí i donar suport als grups més vulnerables. El text recull el contingut essencial del Reial decret llei aprovat el passat mes de desembre, que no va ser convalidat al Congrés, i incorpora novetats.

Quina normativa aplica al meu contracte d’arrendament d’habitatge?

Als contractes celebrats entre el 19 de desembre de la passada anualitat i el 23 de gener de 2019 se’ls aplicarà el Reial Decret-llei 21/2018, de 14 de desembre, el qual va ser derogat el dia 23 de gener de 2019; als contractes celebrats entre el 24 de gener de 2019 i el 5 de març de 2019 se’ls aplicarà la normativa aplicable amb anterioritat al 18 de desembre de 2018; i als contractes subscrits a partir del 6 de març de l’any en curs se’ls aplicarà el Reial Decret-llei 7/2019, actualment vigent.


Quines són les principals novetats de la normativa vigent?

 • El termini de pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament d’habitatge és de cinc (5) anys si l’arrendador és persona física o set (7) anys si l’arrendador és persona jurídica.

 • Una vegada transcorreguda la pròrroga obligatòria, si cap de les parts no notifica a l’altra la seva voluntat de no renovar el contracte amb almenys quatre (4) mesos d’antelació en el cas de l’arrendador i amb almenys dos (2) mesos en el cas de l’arrendataries prorrogarà durant tres (3) anys més excepte que l’arrendatari manifesti a l’arrendador amb un (1) mes d’antelació a la data de finalització de qualsevol de les seves anualitats, la seva voluntat de no renovar el contracte.

 • Es blinda la possibilitat de subrogació en cas de defunció de l’arrendatari a favor de persones vulnerables com menors, discapacitats o majors de 65 anys.

 • L’actualització de la renda es vincula a l’IPC: L’increment produït com a conseqüència de l’actualització anual de la renda no podrà excedir del resultat d’aplicar la variació percentual experimentada per l’IPC a data de cada actualització.

 • La fiança seguirà sent la quantitat equivalent a un (1) mes de renda en l’arrendament d’habitatges i de dos (2) mesos en l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge. La fiança no es podrà actualitzar durant els cinc (5) o set (7) primers anys, segons correspongui.

 • En el moment de la firma del contracte, les parts poden pactar qualsevol tipus de garantia addicional però en els casos d’arrendament d’habitatge, en contractes de fins a cinc (5) o set (7) anys de durada, el valor d’aquesta garantia addicional no podrà excedir de dues mensualitats de renda.

 • Les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte les pagarà l’arrendador en cas de ser una persona jurídica.

 • La realització d’obres de millora per l’arrendador, transcorreguts cinc (5) o set (7) anys de durada del contracte, li donarà lloc, excepte pacte en contra, a elevar la renda anual en la quantia que resulti d’aplicar al capital invertit en la millora, el tipus d’interès legal del diner en el moment de la finalització de les obres incrementat en tres (3) punts, sense que pugui excedir l’augment del 20% de la renda vigent en aquell moment.

 • Es suprimeix l’obligació d’inscriure els arrendaments concertats sobre finques urbanes al Registre de la Propietat per tal que tinguin efecte sobre tercers que hagin inscrit el seu dret, de manera que l’adquirent d’un habitatge arrendat quedarà subrogat en els drets i obligacions de l’arrendador durant els primers cinc (5) o set (7) anys de vigència del contracte, segons l’arrendador anterior fos persona física o jurídica.

 • Una vegada transcorregut el primer any de durada, i sempre que l’arrendador fos persona física, no procedirà la pròrroga obligatòria del contracte si en el moment de subscriure el contracte s’hagués fet constar de forma expressa la necessitat de l’arrendador d’ocupar l’habitatge arrendat abans del transcurs de cinc anys, per a destinar-lo a habitatge permanent per a ell o pels seus familiars.

 • Respecte a l’ITP i AJD s’estableix una exempció en la subscripció de contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent, amb la finalitat de reduir càrregues fiscals que comporta el mercat del lloguer.

 • Les mesures anteriors seran d’aplicació supletòria a la voluntat de les parts quan es tracti d’arrendaments d’habitatges amb una superfície superior als 300m2 o els que la renda inicial en còmput anual excedeixi de 5,5 vegades el salari mínim interprofessional.

 • Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei d’Arrendaments Urbans, els denominats habitatges d’ús turístic.

Imprimir en PDF