Mesures urgents en matèria laboral

Reial Decret-Llei 28/2018 de mesures urgents en matèria laboral

Com acostuma a ser habitual, quan ens acostem a la finalització de l’any sempre tenim alguna sorpresa en matèria laboral: el divendres 28 de desembre de 2018 es va aprovar un Reial decret llei de mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació; procedirem a fer un resum de les principals novetats d’aplicació amb efectes del dia 1 de gener, data de la seva entrada en vigor.

Mesures en matèria laboral i d’ocupació:

Es deroga el contracte indefinit de suport als emprenedors que podien fer les empreses de menys de 50 treballadors i que permetia establir un període de prova de 12 mesos.

El contracte de formació i garantia juvenil no es pot concertar amb majors de 25 anys (excepte persones amb discapacitat, exclosos socials en empreses d’inserció i projectes d’ocupació i formació).

 • S’elimina l’ajuda d’acompanyament i es deroga l’ajuda d’acompanyament de 430€ per a joves beneficiaris del sistema de Garantia Juvenil que formalitzaven un contracte de formació.

 • Es suprimeixen les bonificacions que estaven condicionades a aquesta taxa de desocupació (contracte a temps parcial amb vinculació formativa, contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms, contractes en pràctiques, etc.).

 • Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2019; aquesta suspensió s’estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma de l’esmentat RD l’any 2019.

 • Seguretat Social de les persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques: la realització de pràctiques formatives en empreses, la realització de pràctiques no laborals en empreses i la realització de pràctiques acadèmiques externes, determinarà la inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que realitzen les pràctiques indicades, encara que no tinguin caràcter remunerat. Compren les pràctiques realitzades tant per alumnes universitaris de titulacions oficials de grau i màster com per alumnes de formació professional de grau mitjà o superior.

 • Jubilació forçosa en els Convenis col·lectius: es modifica la DA 10ª de l’ET de tal forma que els convenis col·lectius podran establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l’edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social.

 • Regles d’afectació dels SMI als Convenis col·lectius que l’utilitzen com a referència per determinar la quantia o increment del salari base o de complements salarials, atès el caràcter excepcional de l’increment establert pel Reial decret 1462/2018.

 • Nova infracció administrativa en relació al “fals autònom”: es modifica la LISOS (art.22) per a incorporar com a infracció greu comunicar la baixa en un règim de la Seguretat Social de treballadors per compte aliena quan es continuï desenvolupant “la mateixa activitat laboral” o es mantingui idèntica prestació de serveis, “servint-se” d’una alta indeguda en un règim de treballadors per compte propi.

Cotització en el Règim General de la Seguretat Social (RGSS):

 • Base màxima de cotització 2019: 4.070,10 euros mensuals (+7%).

 • Increment de la cotització dels contractes temporals de curta durada (igual o inferior a 5 dies) la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s’incrementarà en un 40%.

Cotització en el Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA):

 • La Cotització per Accidents de Treball i Malalties Professionals es de caràcter obligatori des del l’1 de gener de el 2019.

 • Augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

 • Millores en la protecció dels autònoms: és conseqüència del fet que s’incorpori de forma obligatòria la totalitat de les contingències que fins a 31 de desembre de 2018 tenien caràcter voluntari (contingències professionals i per cessament de l’activitat).

Bases de cotització 2019 d’autònoms:

Base Màxima: 4.070,10 euros mensuals (+8,50%).

Base Mínima: 944,40 euros mensuals (+ 1,25%) o 1.214,10 euros mensuals.

 • Cotització a la Seguretat Social en supòsits especials: els autònoms que han cotitzat l’any 2018, respecte de contingències comunes en règim de pluriactivitat (règim especial + règim general), per una quantia igual o superior a 13.822,06€ (tenint en compte les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim general, així com les efectuades en el règim especial), tindran dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions ingressades superin l’esmentada quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el règim especial, per raó de la seva cotització per les contingències comunes. La devolució s’efectuarà d’ofici per la TGSS abans l’1 de maig de 2019.

 • Opció per una Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social: els treballadors inclosos en el RETA incorporats amb anterioritat a l’1 de gener de 1998 i haguessin optat per mantenir la protecció per la prestació econòmica per incapacitat temporal amb l’entitat gestora, en el termini de 3 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei, hauran d’optar per una Mútua col·laboradora de la Seguretat Social, opció que tindrà efecte de l’1 de juny de 2019.

Revalorització de les pensions

 • Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la modalitat contributiva, experimentaran l’any 2019 un increment del 1,60%. D’aquesta manera, el límit màxim de percepció de pensió pública passa a ser de 2.659,41 euros/mes o 37.231.74 euros/any.

 • Abans de l’1 d’Abril del 2019 s’abonaran els endarreriments entre les pensions abonades l’any 2018 (+0,25%) i les que haurien correspost d’aplicar l’IPC de 2017 que ha estat de l’1,7% (+1,45).

Imprimir en PDF