Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral


El BOE de 12 de març de 2019 publica aquesta disposició en vigor des del 13 de març; ens centrarem en desenvolupar els aspectes que tenen mes implicació en l’àmbit de les relacions laborals, destacant la reintroducció del registre obligatori de la jornada diària amb caràcter general:

Registre de la jornada diària

Es modifica l’art. 34 de l’Estatut dels Treballadors (ET) per regular el registre de jornada, als efectes de garantir el compliment dels límits en matèria de jornada i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, reconeixent el paper de la negociació col·lectiva (art. 34.7 i 34.9 ET).


 • L’empresa ha de garantir el registre diari de jornada a partir del dia 13 d’abril de 2019.

 • Ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball, sense perjudici de la flexibilitat horària (distribució irregular de la jornada).

 • Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, si no, decisió de l’empresari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors a l’empresa, s’organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.

 • L’empresa conservarà els registres durant 4 anys; romandran a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 • El Govern podrà establir especialitats en les obligacions de registre de jornada, per a aquells sectors, treballs i categories professionals que per les seves peculiaritats així ho requereixin.

 • La transgressió de les normes en matèria de registre de jornada es considera infracció greu en matèria de relacions laborals (art. 7.5 LISOS), sancionable amb multa de 626 a 6.250 euros.

Bonificació per la contractació indefinida de persones aturades de llarga durada (art. 10 RDL)

 • Les empreses que contractin indefinidament persones aturades i inscrites a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació, tindran dret a una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat social de 108,33 euros/mes (1.300 euros/any) durant 3 anys; quan aquests contractes es concertin amb dones, les bonificacions indicades seran de 125 euros/mes (1.500 euros/any).

 • Si el contracte es celebra a temps parcial, les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

Obligacions de l’empresa:

 • Mantenir en l’ocupació al treballador contractat almenys 3 anys.

 • Mantenir el nivell d’ocupació en l’empresa assolit amb el contracte durant, almenys, 2 anys des de la celebració del mateix.

En cas d’incompliment d’aquestes obligacions s’haurà de procedir al reintegrament de l’incentiu.

Requisits:

 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social tant en la data d’alta dels treballadors com durant l’aplicació de les bonificacions.

 • No haver estat exclosos de l’accés als beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la comissió d’infraccions molt greus no prescrites

Mesura de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors vinculats a l’activitat turística (art. 9 RDL)

Durant l’any 2019, les empreses dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com els de comerç i hostaleria vinculats a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i de novembre i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes fixos discontinus, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i Formació Professional d’aquests treballadors.

Imprimir en PDF