Fi a la discriminació dels extracomunitaris en Successions i Donacions

Fi a la discriminació dels extracomunitaris en Successions i Donacions.

El Tribunal Suprem (TS), en una recent sèntencia amb data 19 de febrer, ha posat fi a la discriminació que patien aquells contribuents que, residint fora de la Unió Europea (UE), es veien obligats a pagar l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD) en territori espanyol per haver rebut en ell una herència o donació.

La normativa de l’ISD estableix que només els residents de la UE han de ser tractats d’idèntica manera que ho eren els residents fiscals espanyols. Això, a la pràctica, es tradueix en que tant els uns com els altres podrien gaudir de les reduccions i beneficis fiscals que les normatives autonòmiques preveuen, precisament, a l’ISD per a les herències i donacions.


La norma de l’ISD només permet als residents en el territori espanyol i als comunitaris aplicar els beneficis de les normes autonòmiques.

Ara bé, aquest millor tracte tributari (normativa autonòmica) no era traslladable als residents fora de la UE, doncs en aquest cas la normativa disposa que hauran d’aplicar, obligatòriament, la Llei, de l’ISD estatal, sense poder gaudir, en conseqüència , de les millores que, en el seu cas, hagin pogut introduir la Comunitat Autònoma en qüestió.

Aquesta mateixa qüestió (no aplicació de la normativa autonòmica) ja va ser polèmica recentment, però en el cas dels residents a la UE. En efecte, en aquell llavors la norma de l’ISD tampoc reconeixia a aquests el dret a aplicar els beneficis autonòmics quan els nacionals sí podien fer-ho.

Davant d’aquest escenari, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va acabar condemnant a Espanya i obligant al legislador nacional a modificar la seva normativa interna per adaptar-la als Tractats de la UE.

El TS va un pas més enllà

Com dèiem, el propi TS (no hem hagut d’esperar a instàncies europees superiors) ha portat a reconèixer que la discriminació que es mantenia a la norma tributària espanyola amb respecte als extracomunitaris també resultava contraria al Dret Comunitari i, en conseqüència, aquells deuen ser tractats en l’ISD d’igual manera que ho son els residents espanyols i comunitaris.

Amb aquesta sentència s’obre la via a reclamar a l’Agència Tributària aquells excessos de tributació que els extracomunitaris hagin pagat de més en ocasió de les herències o donacions rebudes en territori espanyol.

Imprimir PDF