El nou “xec guarderia” a l’IRPF

El passat mes de juliol es va modificar la Llei de l’IRPF introduint, entre altres, una millora en la ja existent deducció per maternitat. Fins el moment, dita deducció podia assolir fins a 1.200 euros per cada fill menor de 3 anys , sempre que es complissin els requisits determinats.

Doncs bé, la novetat consisteix en un increment de fins 1.000 euros d’aquella deducció en el que s’ha vingut a conèixer popularment com el “xec guarderia”.

La deducció per maternitat de l’IRPF pot augmentar-se en 1.000 euros addicionals mitjançant al “xec guarderia”.

Qui pot beneficiar-se del “xec guarderia”? En primer lloc, podran aplicar aquest benefici qui tingui dret a la deducció per maternitat, és a dir, i amb caràcter general, dones treballadores (treballadores per compte aliè) o treballadores per compte propi (autònomes), amb fills menors de 3 anys que convisquin amb elles.

En segon lloc, hauran hagut de pagar despeses d’escola bressol del fill menor de 3 anys durant l’any.

Que s’entén per despeses d’escola bressol?
A aquests efectes, es consideren com a tals les quantitats satisfetes a escoles bressol o centres d’educació infantil autoritzats ja sigui en concepte de (i) preinscripció, (ii) matricula, (iii) assistència (tant en horari general com ampliat) i (iv) l’alimentació. Ara bé, en tot cas aquestes despeses han de ser per mesos complets.

Quin és el límit d’aquest benefici?
El xec té com a límit per cada fill tant les cotitzacions a la Seguretat Social i Mutualitats pagades durant l’any, com la despesa efectiva no subvencionada o pagat a l’escola bressol o centre educatiu en relació d’aquest fill. En tot cas, como dèiem, el límit màxim serà de 1.000 euros anuals per fill.

Desde quan s’aplica? El “xec guarderia” s’aplica per primera vegada a la declaració de l’IRPF de 2018. El “xec guarderia” pot cobrar-se anticipadament? No. En aquest cas no pot optar-se, com així succeeix amb la deducció per maternitat que ja existia, per l’abonament anticipat. Així que aquesta deducció s’aplica, en tot cas, al presentar la declaració de l’IRPF.

Incompatibilitat. Per finalitzar, remarcar que aquesta deducció és incompatible amb els “tiquets guarderia”, és a dir, amb aquelles quantitats que es paguen, com part del sou i que no es consideren como retribució en espècie. Cada contribuent haurà de decidir si opta per un o altre benefici fiscal en el seu cas particular.

Imprimir en PDF