Control dels mitjans de comunicació electrònica en l’àmbit de l’empresa: la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans del 5 de setembre de 2017 (Barbulescu v. Romania).

En aquesta sentència, la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) modifica la seva anterior doctrina i considera contrari al dret a la intimitat el monitoratge de les comunicacions dels empleats.

Cal precisar que no impedeix la restricció de l’ús dels mitjans tecnològics empresarials als usos productius ni el control empresarial d’aquesta utilització, però evidencia la importància que les empreses disposin de polítiques internes actualitzades i revisades en aquesta matèria ja que suposa més rigor en la valoració de la legitimitat d’aquest control.

Per avaluar la legalitat del monitoratge de les comunicacions dels empleats s’han de ponderar els següents elements:

  • L’existència d’una comunicació prèvia al treballador informant-lo que la seva activitat pot ser monitoritzada; no n’hi ha prou, doncs, amb la mera advertència de l’ús exclusivament laboral dels mitjans de comunicació.


  • El grau d’intromissió de l’empresari (durant quant de temps es prolonga, a quins arxius s’accedeix i quantes persones accedeixen al resultat del monitoratge); això limitaria/vetaria les formes de control continu i aconsellaria protocol·litzar restrictivament les formes de control.


  • L’existència d’una justificació legítima per part de l’empresa per monitoritzar i accedir a les comunicacions; no hi cabrien els controls aleatoris periòdics

  • La possibilitat d’utilitzar mètodes de monitorització menys intrusius que l’accés directe a les comunicacions del treballador.


  • L’ús que dóna l’empresa al resultat de l’activitat de monitorització i si l’acció de l’empresari efectivament està encaminada a aconseguir el fi legítim que s’al·lega; la sentència sembla reforçar la necessitat que la reacció empresarial sigui proporcional al comportament irregular del treballador i al perjudici generat.


  • L’existència de mecanismes de salvaguarda per a l’empleat, que garanteixin que l’empresari no accedeixi al contingut de les comunicacions sense la prèvia notificació al treballador

Imprimir en PDF