Efectes de la nova Llei de Contractes del Sector Públic a les Empreses Privades (I)

El 9 de novembre de 2017 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 272 la nova Llei de contractació pública (LCSP) que entra en vigor el proper 9 de març.

Una de les principals novetats de la LCSP que afecta directament les empreses proveïdores d’obres, serveis i subministraments és la relativa a l’ampliació dels subjectes a què els és d’aplicació la LCSP.

Efectivament i en compliment de les Directives europees en la matèria, a partir del 9 de març de 2018 totes les entitats que la LCSP defineix com a Poders Adjudicadors els seran d’aplicació les mateixes normes de contractació pública que a les administracions públiques.

Entre les noves entitats a les que se li aplicarà la LCSP com si d’una administració pública es tractés es troben, entre d’altres, les següents entitats:


  • Fundacions públiques i privades (l’objecte sigui d’interès públic),

  • Empreses municipals,

  • Empreses mixtes (integrades per capital públic i privat),

  • Entitats, associacions o corporacions del sector públic.

En conseqüència, a l’hora de contractar, tant les administracions públiques com els poders adjudicadors descrits, estan subjectes a les mateixes normes de la nova Llei de contractes del sector públic.

Per això, totes les empreses que prestin serveis a aquestes entitats hauran de complir i acreditar tots els requisits exigits per contractar amb una administració pública.

Una altra de les conseqüències del nou règim dels poders adjudicadors és que en cas d’impagament, si no s’ha realitzat l’encàrrec mitjançant el pertinent concurs públic, a les empreses proveïdores els serà molt difícil reclamar judicialment els deutes.

Serioses dificultats per reclamar impagaments i / o retards als Poders Adjudicadors si en l’encàrrec no s’han complert les normes de la contractació pública.

Afegir, també, que en mèrits de la LCSP seran els jutjats i tribunals del contenciós-administratiu i no els ordinaris els que tindran l’exclusiva competència per conèixer les reclamacions de quantitat o contractuals a les descrites entitats.

Imprimir PDF