Principals avantatges en la realització d’una auditoria de comptes anuals de forma voluntària

L’auditoria voluntària de comptes anuals d’una entitat, seria aquella que no té el seu origen en una obligació legal i que la Direcció decideix fer-la de forma voluntària.

A continuació detallem una sèrie d’avantatges, que comporta la realització d’una auditoria de comptes anuals, realitzada de manera voluntària (avantatges que aplicaríem de la mateixa manera a les auditories obligatòries):

 • Dota a l’entitat auditada d’una major fiabilitat financera i confiança, enfront de tercers (administradors, accionistes, bancs, organismes reguladors, proveïdors, clients…).
 • Ajuda a l’entitat auditada a l’obtenció de crèdits o línies de finançament en enfront de bancs o altres entitats creditícies, aspecte important davant la dificultat que tenen moltes empreses per accedir a finançament bancari.
 • Ajuda a detectar debilitats de control intern i ha implantat circuits per solucionar-les o reduir-les al màxim, fet que permet reduir la possibilitat d’errors i alhora a prevenir el frau. En aquest sentit, una empresa amb uns controls interns adequats i que funcionin correctament s’assegurarà una informació comptable, fiable, clara i útil, al mateix temps que podrà disposar de la informació en un breu termini de temps, ja que podrà confiar en els seus controls i en la veracitat de la informació obtinguda dels seus registres.
 • Ajuda a detectar errors comptables significatius. L’auditor de comptes verificarà en tot moment que els estats financers i per tant la comptabilitat siguin correctes, tant en la manera de valorar els actius i passius com en la correcta comptabilització de les operacions, detectant així errors comptables i de valoració.
 • Tot i que els responsables del govern de l’entitat i la Direcció, són els principals responsables de la prevenció i detecció del frau, l’auditor ha de realitzar procediments per intentar detectar el frau. 
 • L’auditor té independència professional. En realitzar una supervisió financera per un tercer independent (l’auditor), que no té cap classe de conflicte d’interès amb l’entitat auditada, s’assegura una revisió neutral de la informació financera així com dels controls interns implantats per l’entitat.
 • En realitzar una verificació dels principals impostos als quals es troba subjecta l’entitat auditada, ajuden que no es produeixin errors en les liquidacions d’impostos, que podrien generar en un futur sancions tributàries de quantia significativa.
 • Dota a l’entitat, i específicament a la Direcció financera d’aquesta, de la possibilitat de poder contrastar opinions tècniques amb l’auditor.
 • L’auditor manté periòdicament informats als seus clients de les novetats comptables, legals i fiscals que puguin afectar a l’entitat auditada.
 • L’auditor, arran de la seva formació i experiència professional a empreses del mateix sector que l’entitat auditada, posseeix un ampli coneixement quant a processos econòmics i administratius, i per això fàcilment el podran aconsellar amb aquests àmbits.
 • Proporciona un control addicional per la Direcció de l’entitat, membres de l’òrgan d’administració i accionistes, supervisant que els treballadors de l’entitat estiguin actuant correctament, en l’àmbit econòmic-financer, a més de facilitar una avaluació global i objectiva dels problemes de l’entitat.

En què et pot ajudar VIR AUDIT?

VIR AUDIT és una firma que presta serveis d’auditoria i assurance. Els nostres professionals compten amb una excel·lent combinació d’experiència, capacitació, formació, voluntat de servei i habilitat tècnica. Addicionalment, i com aspecte a destacar i diferenciador, ens comprometem en el manteniment raonable dels equips d’auditoria, donada la baixa rotació de la nostra organització. 

En les nostres auditories, ens caracteritzem per aportar solucions i recomanacions de millora als problemes que puguem detectar, i sempre, amb un enfocament pràctic i constructiu. Mantenim reunions periòdiques amb la Direcció per comunicar els aspectes significatius sorgits en el nostre treball, a més de mantenir informats de l’avanç i desenvolupament dels treballs d’auditoria. Així mateix estem a la disposició de l’entitat al llarg de tot l’any per a consultes o contrastar opinions tècniques.

Per qualsevol dubte pot consultar amb nosaltres al telèfon: 93 881 53 01 o bé per e-mail a info@viraudit.com.