El Ple de la Cambra Alta ha aprovat la nova Llei d’autònoms que entrarà en vigor en pròxims dies després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE); aquestes són les principals mesures que inclou:


Mesures dirigides a enfortir la creació d’ocupació autònoma:

Quota reduïda per les noves altes:

  • S’amplia a 12 mesos (actualment són 6 mesos) el període de durada de la “tarifa plana” pels autònoms que causin alta inicial per primera vegada en el sistema de Seguretat Social.

  • Es redueix a 2 anys (actualment són 5 anys) el requisit de no trobar-se prèviament d’alta per a aquells treballadors que reprenguin la seva activitat.

Compatibilitat entre la pensió de jubilació i el treball autònom: la quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball autònom arribarà al 100% si s’acredita tenir contractat almenys a un treballador per compte d’aliena.

Nova bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social del 100% durant un període de 12 mesos: supòsit de contractació indefinida per part del treballador autònom com a treballadors per compte d’aliena del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau.Mesures dirigides a facilitar la cotització a la Seguretat Social i reduir càrregues administratives:

Recàrrecs per ingressos de les quotes a la Seguretat Social: es rebaixa a la meitat el recàrrec en el cas d’abonament de les quotes dins del primer mes natural següent al del venciment del termini.

Devolució d’ofici de l’excés de cotització: en els supòsits de pluriactivitat, la devolució de l’excés de cotització realitzat pel treballador autònom es realitzarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social.Mesures dirigides a generar ocupació autònoma de qualitat:

Mesures per afavorir la conciliació entre la vida familiar i laboral dels treballadors autònoms:

  • S’incrementa de 7 a 12 anys l’edat dels menors a càrrec que possibiliten l’accés a la bonificació, per un termini de fins a dotze mesos, del 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes.

  • Bonificació per a les treballadores autònomes que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela, tornin a realitzar una activitat per compte pròpia en els 2 anys següents al cessament. En aquests casos la quota per contingències comunes quedarà fixada en 50 euros mensuals durant els 12 primers mesos (o del 80% en el cas que haguessin optat per una base superior a la mínima) i s’elimina el requisit de substituir al treballador autònom mitjançant un contracte d’interinitat amb un aturat per gaudir d’aquesta bonificació.

Mesures per millorar la cotització: podran modificar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització.

Mesures per millorar la formació professional: les organitzacions intersectorials representatives d’autònoms i de l’economia social participaran en la detecció de necessitats, disseny, programació i difusió de l’oferta formativa per a treballadors autònoms a què fa referència la Llei 30/2015 de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

Cobertura de contingències professionals (accident in itinere): s’inclou dins el concepte d’accident de treball, el sofert pel treballador autònom en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional.

Modificació de les altes i baixes en el RETA: es permetrà que fins a 3 altes i 3 baixes dins de cada any natural tinguin efectes des del moment d’inici o de cessament en l’activitat, en lloc de per mesos complets.

Possibilitat de deduir despeses associades: podran deduir despeses de subministraments i manutenció vinculats a la seva activitat.

Es redueix el grau de discapacitat exigit (que es fixarà en l’interval entre el 33% i el 65%) als fills del treballador autònom, majors de 30 anys, afectats per una discapacitat física o sensorial, als efectes de permetre que siguin contractats com a treballador per compte aliena.

Imprimir en PDF